Aktivity ČHS v programu Erasmus+ 2018 - 2020

ČHS se zapojila do programu Erasmus+, do projektů věnujících se organizaci vzdělávání dospělých. Projekt strategických partnerství, označovaný jako Klíčová akce 2 (KA 2), je projektem zaměřeným na podporu inovace s výměnou zkušeností a dobré praxe a je věnovaný rozšíření kompetencí lektorů kurzů hiporehabilitace.

Cílem projektu je vytváření, testování a zavádění inovativních metod v hiporehabilitaci. Jedná se o zvýšení kompetencí lektorů kurzů hiporehabilitace. Vzájemnou výměnou zkušeností v oblasti výuky hipoterapie chtějí všichni partneři dosáhnout zvýšení efektivity jednotlivých přístupů k výuce budoucích terapeutů a instruktorů pro hiporehabilitaci. Získané zkušenosti, teoretické znalosti, praktické dovednosti a příklady dobré praxe získané během studijních cest a workshopů budou sloužit jako základ pro tvorbu výstupů projektu - vytvoření nových metod, nástrojů a přístupů ve vzdělávání dospělých v hiporehabilitaci, především v implementaci výstupů do vlastního procesu výuky. Výstupem by měl být společně vytvořený model E-learningového kurzu, který by měl představovat cestu k zefektivnění způsobu pedagogické práce, k oslovení většího počtu zájemců, k vytvoření studijních materiálů pro další vzdělávání pracovníků. Z našeho pohledu přinese zvýšení flexibility vzdělání a zatraktivnění vzdělávání prostřednictvím moderních vyučovacích technik. Každá z partnerských organizací se bude podílet na vytváření, testování a zavádění inovativních metod
do vlastní praxe.

Erasmus + je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě, Podporu a příležitosti nabízí prostřednictvím partnerských organizací, která se programu zúčastní. V našem případě se jedná o partnerství tří organizací ze tří zemí zcela odlišných kulturních, společenských a historických tradicí, včetně tradic využití koní, které v průběhu 24 měsíců budou spolupracovat na realizaci projektu. Volba partnerů vycházela z našich zkušeností. Tureckým partnerem je Nevsehir Haci Bektas Veli University, se kterou máme velmi dobré zkušenosti z minulých projektů Erasmu (projekty mobility Epona Brno a FANY Hostěnice). Pracovníci univerzitního oddělení Tělesné výchovy a sportu mají v plánu zařadit kurzy o terapeutickém ježdění a AVK do kurikula vzdělávání. V roce 2018 -19 bylo v rámci university vybudováno; Jezdecké aplikační a výzkumné centrum; stáje a zázemí pro 40 koní, které bude sloužit i jako hiporehabilitační centrum pro zájemce z okolí. V rámci představení Nevsehir Haci Bektas Veli University nás zaujaly možnosti spojení s výzkumem v oblasti hiporehabilitace. Profesor dr. Selcuk Akpinar představil práci biolaboratoře univerzity a její návaznost na výzkumy v oblasti působení hipoterapie.

Bulharským partnerem je BETA (Bulgarian Equine Therapy Association), nově vzniklá bulharské hiporehabilitační společnost. Její předsedkyně Mgr. Veselina Feldman je účastnicí vzdělávacího programu ČHS. V Bulharsku se hiporehabilitace teprve rozvíjí, zájmem této organizace je získat co nejvíce podkladů pro vznik vzdělávacích programů pro budoucí instruktory a terapeuty.

Ve dnech 27.3. - 31.3. 2019 se uskutečnil první pracovní workshop v Brně, kterého se zúčastnilo 24 současných i budoucích lektorů hiporehabilitace. Před uskutečněním mobility se lektoři seznámili se stavem hiporehabilitace ve svých partnerských organizacích a s legislativou s tím spojenou. Tématem setkání byla podpora spolupráce na odborné úrovni, organizační zajištění výuky v kurzech, organizační vedení vlastního procesu výuky s ukázkami dobré praxe české hiporehabilitační školy - struktura, organizace a metodika ČHS, požadavky na terapeutické koně, ukázky vzdělávacích jednotek jednotlivých oborů HR. Program byl rozdělen na teoretickou a praktickou část s praktickými účastníky, kteří měli možnost vidět a účastnit se reálných terapeutických lekcí. Za podstatné považujeme vlastní osobní zkušenost, prostřednictvím získaných zkušeností mohou účastníci projektu usnadnit proces výuky ve svých zemích. Každé ráno jsme začali s částí teorie v konferenčním sále. Diskutovali jsme o stavu a úrovni vzdělání v této oblasti v každé z jednotlivých partnerských zemí, o organizaci hiporehabilitace. Nechyběl úvod do hipoterapie v fyzioterapii a ergoterapii, aktivit s využitím koní (AVK), hipoterapii v psychologii (HTP), zajímavou zkušeností byly diskuze o využití mnoha plemen koní a o certifikačním programu pro koně zařazené do hiporehabilitace. Odpoledne následovaly praktické ukázky jednotlivých oborů hiporehabilitace ve Středisku praktické výuky Epona Brno. Večery byly věnovány nejen výměně zkušeností, ale bylo dost času a prostoru pro navázání osobních přátelství.

Dny byly náročné na pozornost a energii z nás všech. Byli jsme ohromeni ochotou našich partnerů se učit, nadšením, se kterým se snažili zapojit do všech nabízených činností a zaujetím spolupracovat nejen ve svém týmu. Každý z nás se naučil hodně a užil stejně. Pro český tým to byla první zkušenost s projektem Erasmus +, největší přínos mobility spatřujeme v oblasti nárůstu kompetence odborné a didaktické. Hiporehabilitace má v České republice pomalu třicetiletou tradici, vzdělávací programy běží od roku 1984. Nyní přichází doba, kdy i my chystáme změny v organizaci výukových programů. Bylo pro nás přínosné ujednotit si pohled na potřeby a nároky jednotlivých oborů hiporehabilizace, v praxi si ověřit nové metodické postupy, takže i my jsme se naučili hodně o naší připravenosti a spolupráci.

Už se těšíme na setkání ve Varně na konci června 2019. Budeme diskutovat o vzdělávacích
kurzech podrobněji a seznámíme se s praxí v Bulharsku.