Informace pro členy ČHS k situaci Covid-19

10. červen 2020 - Představenstvo ČHS upozorňuje na skutečnost, že ukončením nouzového stavu pozbyla platnost výjimka udělená pro individuální lekce HTFE a HPSP (email členům ze dne 20.4., včetně metodického pokynu). Nadále doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR a místně příslušné Krajské hygienické stanice a dodržovat aktuálně platná opatření. 

Na základě nového mimořádného opatření, které dnes (30. 4.) vydalo Ministerstvo zdravotnictví a schválila vláda, se povinnost nošení roušek již nevztahuje na děti mladší sedmi let v mateřské škole a v dětské skupině, na osoby, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu, na vystupující umělce při tvorbě audiovizuálních děl, a také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech bez hostů, více zde a zde.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje

 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu,
 • a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry.

Desinfekce v hiporehabilitaci, další info:  Deklarujte, že desinfekce na ruce je dle metodiky WHO. Cajky postříkat lihem. Existují materiály, kde působí i 40% líh.

Co líh a kůže na madlech? Asi to zabarví, možná ztvrdne, ale to je tak všechno - kůže by měla vydržet všechno

Takže po ukončení HR jednotky ošetřit balzámem na kůži?  Proto ji nosili řezníci, šoféři... Ano a nechat na slunku

Odkaz na playlist s příběhy - videa.

Na vaše emaily jsme poslali Žádost o zachování přidělených grantů a dotací i dotací plánovaných, avšak zatím nepřidělených. Můžete to uplatnit při jednání/vyjednávání ohledně vaši dotací a grantů.

V rámci činnosti představenstva ČHS jsme pro vás společně s členkami projektového týmu projektu ČHS – MŠMT připravily metodické informace, které poskytují základní doporučení k postupům možností obnovy provozu činností středisek ČHS v současné době tak, aby vše odpovídalo legislativě, z pohledu bezpečnosti a domluvených postupů. Po jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR se nám podařilo zajistit výjimku pro individuální lekce HTFE a HPSP, vyžadující přítomnost terapeuta/instruktora, vodiče a klienta (případně rodiče či zákonného zástupce). Metodický pokyn pro HTFE přikládáme v samostatné příloze a při poskytování služby je nutné ho dodržovat. Ohledně skupinových lekcí v rámci HPSP přikládáme výklad, dle kterého je možné jejich provozování v omezené míře. Věříme, že další uvolňování opatření umožní i plný provoz skupinových lekcí. Dokumenty byly poslány emailem.

Zde jsou příběhy našich klientů.

Informační zdroje, které vaší neziskové organizaci pomohou překonat současné období nejistoty  od Googlu, více zde.

Informace od Fiobanky

Vážení klienti, chceme vám pomoci překonat aktuální nelehké časy způsobené různými omezeními, a proto jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), která ve spolupráci s dalšími veřejnoprávními subjekty organizuje programy COVID na podporu malých a středních podniků postižených přímými i nepřímými důsledky stávajících karanténních opatření. Na základě zapojení Fio banky a.s. do těchto programů tak od nás můžete získat zvýhodněný úvěr na financování svých provozních potřeb, jako jsou mzdové náklady, nájmy, energie, dodavatelské faktury, nákup materiálu či zásob.

Základní parametry stanovené ČMZRB jsou:
- Úvěr je určen tuzemským živnostníkům či malým a středním firmám zabývajících se i jinou činností, než zemědělskou výrobou
- Výše úvěru může být až 15 milionů Kč.
- Záruka ČMZRB se vztahuje až na 80 % výše úvěru a lze ji využít až na 36 měsíců.
- Finanční příspěvek činí až 1 milion Kč na úhradu úroků v závislosti na výši úvěru a jeho úrokové sazbě

Jak o úvěr s podporou ČMZRB zažádat ?
• Ověřte, že splňujete podmínky aktuálně vyhlášené výzvy (zejména že jste živnostník/malý/střední podnikatel a předmět podnikání odpovídá programu)
        - pokud si nebudete jistí, kontaktujte nás, ideálně přes Fio servis
• požádejte přes Internetbanking o kontokorent s Tarifem 4
        - v poslední části žádosti v sekci čestných prohlášení do pole "Komentář k nezaškrtnutým výše uvedeným prohlášením" uveďte poznámku "COVID"
• vyplňte formuláře dle návodu ČMZRB, na základě žádosti o kontokorent pro vás připravíme potvrzenou Přílohu ACX a zašleme vám ji e-mailem (originál bude k dispozici u nás na pobočce, kde si samozřejmě můžete vyzvednout, ale to v této době nedoporučujeme)
• pokračujte dle postupu ČMZRB, dokončete žádost o záruku a na konci celého procesu s námi podepíšete smlouvu o úvěru

Chtěli bychom vás zároveň informovat, že příjem žádostí probíhá v jednotlivých kolech s předem omezeným objemem veřejné podpory, jež může být vzhledem k vysoké poptávce rychle vyčerpán. V případě zájmu o zvýhodněný úvěr COVID se na nás neváhejte obrátit, žádost o úvěr můžete podat kdykoliv i mezi jednotlivými koly. Vše si tak můžete připravit předem, získat od nás potvrzení a na stránkách ČMZRB v čase spuštění pak jen elektronicky předat veškerou požadovanou dokumentaci. Další informace se dozvíte na našich webových stránkách, které průběžně aktualizujeme.

S pozdravem

Fio banka, a.s.

Jednotlivá střediska se mohou přihlásit do HitHit do programu Antivir a získat finance na provoz.

Výši sbírky můžeze sledovat na FIODarujme.cz

Odkazy na články podporující sbírku 
Denik.cz
Equichannel.cz

Vážení přátelé, právě byl spuštěn program Antivirus pro kompenzaci mezd, vyplacených za březen. 
Můžete požádat, pokud máte zaměstnance na pracovní smlouvy, za které se odvádí zdravotní a sociální pojištění. 
Bude vám vyplacena náhrada mezd za březen ve výši 80 % a podpora bude pokračovat i dále, pokud budou trvat omezení. 

Posílám vám stručný výtah z podmínek a postupů, upravený na naše podmínky

Mechanizmus

 • Program antivirus je spuštěn dnes 6.4. od 12 hod. jde o kompenzaci části mezd  vyplacených za měsíc březen.
 • Podání žádosti je možné pouze elektronicky, datovou schránkou nebo e mailem s  elektronickým podpisem.
 • V první fázi je uzavřena dohoda mezi podnikem a úřadem práce.
 • Po vyplacení mezd a odvodů  za  měsíc březen podáte žádost o refundaci mezd.

Podmínky

 • mzdy nejsou hrazeny z jiných zdrojů např. granty. To znamená že před uzavřením střediska důsledku vládních opatření mělo středisko příjmy od klientů
 • je dodržen Zákoník práce
 • pracovník není ve výpovědi
 • pracuje v hlavním pracovním poměru a jsou odváděny za něj příspěvky na zdravotní a sociální pojištění

Náhrada se určuje z průměrné hrubé mzdy (včetně odvodů). Postup při určování hrubé mzdy naleznete zde. https://ppropo.mpsv.cz/XXI5Prumernyvydelek.

Je to dost složité, raději požádejte mzdové účetní.
Určení režimu
Je potřebné si vybrat režim, ve kterém fungujete, podle toho se odvíjí výše příspěvku

Režim A Nucené omezení provozu,
Zaměstnavatel vypláci 100 % mzdy, náhrada mzdy je 80 %, max 39 tis. Na jednoho zaměstnance
uzavření střediska v návaznosti na
Vyhlášení nouzového stavu, Usnesení vlády č. 194 dne 12.3.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPBSV
Uzavření škol i mimoškolních zařízení Usnesení vlády č. 199 dne 12.3.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPTS8
Nebo jiná opatření na krajské i jiné úrovní, např. uzavření přístupu do stájí, karanténa, vyhlášená Krajskou hygienickou stanicí
Při uplatnění tohoto režimu je třeba deklarovat činnost jako neformální vzdělávání dětí a mládeže a nebo zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež

Režim B Související hospodářské potíže, zaměstnavatel vyplácí pouze 60 % mzdy, náhrada je 60 %., max 29 tis.
důvod omezení provozu, že klíčová část zaměstnanců je nemocná,, ošetřuje, je v karanténě
Došlo k poklesu odbytu
Podrobné informace jsou na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/antivirus.
Formulář žádosti https://www.mpsv.cz/antivirus
Návod k vyplnění formuláře video ANTIVIRUS - Návod pro zaměstnavatele

Pracovníci na dohodu a na IČO 
Pracovníci na dohodu budou pravděpodobně kompenzování z programu 25 tis. pro živnostníky. Ten bude schválený parlamentem 7.4.
Manuál
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa

Pokud máte pocit, že vám mohu ještě nějak poradit, ozvěte se e mailem, pošlete kontakt a já se s vámi spojím. 

S pozdravem, Xenia Svobodová, xeniasv@gmail.comAkční skupina Anticon 2020
Česká hiporehabilitační společnost

 

Kompenzace mezd Antivirus,  MSPV začíná zítra. 

Program antivirus začne zítra 6.4.  ve 12 hod. jde o kompenzaci části mezd  vyplacených za měsíc březen. Žádost se podává na místním úřadu práce elektronicky. V první fázi je uzavřena dohoda mezi podnikem a úřadem práce. Po vyplacení mezd a odvodů  za  měsíc březen bude vyplacena na základě další žádosti refundace mezd. Podmínkou je, že mzdy nejsou hrazeny z jiných zdrojů např. granty. To znamená, že před uzavřením střediska důsledku vládních opatření mělo středisko příjmy  od klientů. Podrobné informace jsou na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/antivirus. Pracovníci na dohodu budou pravděpodobně kompenzování z programu 25000 pro živnostníky. Ten bude schválený parlamentem 7. 4.

Xenia Svobodová

Text pro sdílení sbírky:

NENECHTE ZKRACHOVAT HIPOREHABILITAČNÍ STÁJE!

Právě to se teď bez vaší pomoci může stát – nemůžeme pracovat, klienti k nám aktuálně na terapie nemohou a tím stáje nezískávají potřebné finance na svou činnost – tedy v základu např. na krmení koní apod.

Stájí, které v ČR poskytují hipoterapii a hiporehabilitaci, je celkově nedostatek. Mnoho klientů (např. v Praze) čeká v dlouhých seznamech na volné místo. Proto nemůžeme dopustit, aby se tento počet ještě snižoval.

Mluví za nás čísla i příběhy: Česká hiporehabilitační společnost, z.s. (ČHS) je tu již 30 let. Každý rok projde stájemi, které ČHS zaštiťuje jako garant, více než 6000 klientů se zdravotním znevýhodněním. Nejčastěji jde o děti. Právě u dětí pak tato forma terapie hraje velmi významnou roli – dítě se může podařit rozchodit, i když nad ním už zdravotnický systém „zlomil hůl“. Podobných případů máme nespočet.

Mnohým z vás už terapeuti a jejich speciálně vycvičení koně pomohli-mnohým ještě pomohou, pokud nám pomůžete to zvládnout. Nikdy není jisté, že právě vy nebo vaše okolí nebude našich služeb v budoucnu potřebovat.

NENECHTE NÁS V TOM SAMOTNÉ!

Transparentní účet 2101536962/2010 FIO banka

Vyjádření představentsva pro veřejnost k současné situaci 

Naše střediska musela od 12. 3. prakticky utlumit svojí činnost a jejich obnovení je v nedohlednu. Tím se zastavil přísun financí od klientů, který tvoří značnou část zdrojů pro financování činnosti. Program Antivirus se sice vztahuje také na neziskové organizace, ale kompenzace části vyplacených mezd řeší situaci jen částečně.

Na bedrech středisek zůstává nemalá nákladová položka, spojená s výživou a péčí o koně, což je zákonná povinnost. Naše společnost eviduje 220 certifikovaných hiporehabilitačních koní, dalších 60 je ve speciální přípravě na získání licence. Kromě mzdových nákladů na udržení týmů se tedy střediska potýkají s náklady na ustájení koní a jejich péči. Dále jsou před nimi další náklady na přípravu krmení pro další sezónu, která je časově omezená možností sklizně sena, atd. 

Naše členská střediska v loňském roce poskytli své služby téměř 6000 klientům, uživatelům a pacientům se zdravotním znevýhodněním. Poskytují služby Hipoterapie jako složku fyzioterapie pro děti a dospělé s fyzickým postižením, Hiporehabilitace v neformálním vzdělávání a sociální praxi, Hipoterapie v psychiatrii a psychologii a Parajezdetcví. Tyto služby jsou poskytovány zpravidla za úplatu od klientů. Financování je pak doplňováno různými dotacemi a granty. Protože naše činnost je z principu nezisková, mají naše střediska právní formu neziskových organizací, zpravidla zapsaných spolků.

Naše společnost má 30 letou tradici, vyvíjí dlouhodobě vzdělávací a certifikační aktivity pro pracovníky v oblasti hiporehabilitace. I koně jsou podrobeni speciálního výcviku a zkouškám.

Česká hiporehabilitační společnost, z.s. dosáhla v posledních letech úspěchů i na mezinárodním poli. Pořádáme kurzy pro zahraniční kolegy, vydali jsme odborné publikace, jsme zvání na mezinárodní konference, jsme zapojeni do programů ERASMUS+.  

Pokud dopustíme rozpad kolektivů v našich střediscích a nemohli bychom se postarat o speciálně připravené koně, došlo by k zániku disciplíny hipoterapie a hiporehabilitace, která je na velmi odborné úrovni. Klienti a pacienti by tak přišli o velmi významou složku rehabilitace. Bez finanční výpomoci se určitě neobejdeme.

Vážení kolegové, rádi bychom vám položili několik otázek v souvislosti se současnou situací, vašimi potřebami a návrhy řešení. Potřebujeme znát vaše požadavky, abychom lépe mohli nasměrovat pomoc. I když třeba vaše středisko pomoc nepotřebuje, zapojte se do sdílení sbírky a medializace, pomůžete tím členům, kteří to potřebují
Informace k 3. 4. 2020:
1. Představenstvo ČHS zahájilo společnou veřejnou sbírku a také darujme.cz a její výnos rozdělí mezi členská střediska.
2. Kompenzace mezd Antivirus se týká také neziskových organizací.

Tento krátký dotazník prosím vyplňte obratem (nejdéle do 8. 4.), děkujeme

COVID-19: Program Antivirus - vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí - NNO tak jsou při splnění stanovených podmínek oprávněny žádat o podporu v Programu Antivirus - čtěte zde 

Představenstvo ustanovilo krizový štáb, jehož členky budou aktivně shánět finance na pomoc členským střediskům a také oslovovat úřady a další instituce pro možné řešení naší situace. Budeme vás pravidelně informovat.

Finanční pomoc je možné zasílat na trasparentní účet ČHS 2101536962/2010 u Fio banky. Během víkendu sem napíšeme doporučený text, který může doprovázet vaše sdílení žádosti o přispění.

Připravujeme ještě možnost přispění prostřednictvím Darujme.cz.