Diskuze k novému volebnímu období 2021-2024

Čeká nás nové pracovní období 2021-2024. Představenstvo pracuje na bázi dobrovolnosti, koordinuje realizaci širokého spektra úkolů, ale je také očekávána aktivita členů a jejich pomoc. Na členské schůzi věnujeme diskuzi na téma "Kam kráčíš ČHS" pár hodin. Zkuste prosím už nyní popřemýšlet na těmito otázkami a odpovězte na ně nebo připojte vlastní úvahu v tomto diskuzním fóru. Na osobním setkání tak už můžeme pracovat s danými tématy a lépe je směřovat k jejich realizaci.

Otázky pro členy:

 1. Proč jsem členem ČHS?
 2. Co od ČHS očekávám?
 3. Návrh úkolů pro ČHS na období 2021-2024.
 4. Jak přispěju k jejich realizaci?
 1. Alena Fritscherová napsal:

  1. Věřím,že ČHS je zárukou odborné hiporehabilitace pro klienty a chci svým členstvím přispět k rozvoji odborné hiporehabilitace.
  2. Zajištění členům, potřebnou informovanost. Poradenství střediskům pro HR či zájemcům o HR. Pozvedne odbornou hiporehabilitaci ještě více, než je v současnosti.
  3. Zajistit více aktivních členů do jednotlivých sekcí s potřebnou kvalifikací. Kvalitnější služby pro zájemce v oblasti vzdělávání. Vytvořit sekci, která zajistí informovanost mladých/začínajících středisek. Např. návštěvou jejich střediska.
  4. Aktivně spolupracovat s členy sekce hiporehabilitačních koní. Jinak nemám přesnou představu jak přispět k realizaci.

 2. Proč jsem členem ČHS?
  jsem přesvědčená, že hiporehabilitace je účinná a bezpečná metoda. ČHS je jediná společnost, která tuto práci podporuje, vzdělává své členy a má interní systém řízení kvality. Má tradici i budoucnost a chci se na této práci podílet.

  Co od ČHS očekávám?
  Očekávám aktivní a koordinovanou práci v oblastech, kde má smysl se spojovat a pracovat společné. Podporu iniciativy členů.

  Návrh úkolů pro ČHS na období 2021-2024.
  Získání kontaktů a respektu v odborných kruzích, kam hiporehabilitace zasahuje. Podpora výzkumu a publikační činnosti. Vytvořit malé odborné týmy.
  Profesionalizovat získávání prostředků z dotací a grantů a řízení projektů.
  Podpořit profesionální PR a fundreising.
  Akreditovat vnitřní systém řízení jakosti a vzdělávání.

  Jak přispěju k jejich realizaci?
  Ráda bych poskytla moje zkušenosti při získávání grantů a řízení organizace
  Ráda byyh rozvíjela oblast osobnostního rozvoje s využitím koní

 3. Veronika Piačková napsal:

  1. Jsem členem ČHS, protože chci získávat nejnovější informace o hiporehabilitaci, o nových metodách práce s koňmi i uživateli služeb, chci sdílet zkušenosti, vzdělávat se a neustále se rozvíjet. V neposlední řadě chci být u zrodu nových metod, postupů a pomoct s jejich implementací do praxe středisek.
  2. Od ČHS očekávám, že bude vždy nestranná, objektivní, nezávislá, živá stavovská organizace, která sleduje moderní trendy v hiporehabilitaci, předává je členům, navrhuje pravidla pro poskytování hiporehabilitace na náležité odborné úrovni, nastavuje systém jejich kontroly, zaštiťuje komplexní vzdělávání terapeutů, instruktorů a případně další osob v týmu, zajišťuje přezkoušení hiporehabilitačních koní, případně vhodnými projekty podporuje vlastní činnost a aktivity jednotlivých středisek.
  3. Bylo by skvělé, kdyby se rozjely workshopy sekce HPSP, případně „refresh“ kurzy pro stávající instruktory HPSP. Dále bych si přála, aby pokračovaly metodické návštěvy středisek, které se velmi osvědčily (v nadcházejícím období se zaměřením na péči o lidské zdroje).
  4. Nadále bych chtěla vykonávat funkci metodika ČHS, který novým střediskům nabídne pomoc při orientaci v povinnostech plynoucích z právních předpisů, stávajícím střediskům pomůže revidovat a aktualizovat nepopulární administrativní procesy, ČHS mohu pomoci v oblasti tvorby strategických a koncepčních dokumentů.

 4. 1. Jsem členem ČHS abych měla přehled o nových výzkumech a metodách v hiporehabilitaci a mohla se na nich podílet.
  2. Od ČHS očekávám pomoc všem členům v jejich odborné práci, vzdělávání, sdílení informací a poznatků, vydávání literatury. Propagace hiporehabilitace, jak v mezinárodních, tak i ve veřejných kruzích.
  3. Za mě bych navrhovala na období 2021-2024, kdyby se zdařila větší spolupráce a provázanost mezi středisky jednotlivých sekcí. Větší spolupráce a vzájemná výpomoc. Podpora novým a začínajícím. Pružnější komunikace členů ČHS.
  4. Ráda bych se na tom všem aktivně podílela a stala se koordinátorem odborné sekce HPSP.

 5. Hana Vítová napsal:

  Milé kolegyně, děkuji těm z vás, které udržujete ČHS v chodu. Letos jsem plánovala vyrazit do Prahy, ale nečekané události v rodině mi to neumožňují, a tak jsem věc řešila včas plnou mocí, která nevím, zda byla či nebyla přijata. Jsem členem ČHS od roku 2008.
  Od ČHS očekávám, že se pokusí rozšířit členskou základnu o jedince, kteří Hiporehabilitaci provozují na odborné úrovni, nebo ji podporují, ale již, nebo zatím nejsou členy z různých důvodů. Připojuji se k návrhu paní Maškové, protože výzkum je důležitý pro posun Hiporehabilitace a zejména Hipoterapie ke znovuzařazení do zdravotní péče ve formě nenahraditelné formy rehabilitace. Na toto téma jsem napsala práci, ve které otevírám téma výzkumu procesů CNS během jednotky Hipoterapie díky spolupráci 2 chirurgů, kteří jsou přesvědčeni, že Hipoterapie je nenahraditelná forma rehabilitace.
  Mohu přispět pro začátek zveřejněním podstatné části práce, která se týká návrhu výzkumu, na některém z našich budoucích setkání. Je možné, že toto téma někoho zaujme.
  Dále mohu nabídnout svoji účast v osvětě, týkající se welfaru koní, kteří pracují v Hiporehabilitaci. Potřeby koní mohou být tématicky uspořádány např. ve formě seriálu.
  Přeji všem hodně síly do vzájemné, laskavé a trpělivé komunikace ?

 6. Nejedla Jitka napsal:

  Protože na schůzi bych se mohla jen mihnout a vím kdy bych se mohla aspoň webově či telefonicky připojit. Tímto dávám podnět zda li bude třeba šance podpořit takto
  1. O tento obor terapie mám zájem a chci vědět, co nového se děje a jak se vyvíjí. A že se mnou jako hipoterapeutem můžete počítat.
  2.Přehled o dění hiporehabilitace v republice, vedení, školení, propojování a komunikaci nejen mezi organizacemi , ale i veřejností. Paní Věru Lantelme si dokážu představit jako prostředníka ČR v mezinárodní hiporehabilitace
  3. Koncepci rozčlenění hipoterapie, pedagogického jezdectví, ježdění hendikepovaných.
  4.mojí snahou je podpořit děti s vývojovými vadami a přivést je k sportu hendikepovaných

 7. Petra Křížová napsal:

  1. Proč jsem členem ČHS?
  ČHS je pro mě garantem odbornosti, která přispívá k rozvoji hiporehabilitace jako odborného oboru. A členství mi jako pracovníkovi v této oblasti ulehčuje práci – mohu využít členství ke zvýšení své „prestiže – odbornosti“ při psaní projektů/získávání donátorů; získávám aktuální informace „přímo pod nos“, dle potřeb mohu využít metodiku či jinou odbornou pomoc. A i přesto, že je to už společnost velká, se spoustou členů – tak pořád je „lidská – osobní“.
  2. Co od ČHS očekávám?
  Podpora členů – metodická, odborná, právní, finanční; sledování nových trendů v této oblasti a předávání informací svým členům; sdílení zkušeností; vzdělávání a možnost účasti na kurzech; aktuální informace z oblasti hiporehabilitace a souvisejících oblastí.
  3. Návrh úkolů pro ČHS na období 2021-2024.
  Dokončení metodiky HPSP, workshop/seminář z oblasti HPSP
  4. Jak přispěju k jejich realizaci?
  Účast v pracovní skupině HPSP a dle možností (znalost dané problematiky, časové možnosti, apod.) práce na aktuálních tématech.

 8. Markéta Gottvald napsal:

  1. Členství ČHS vnímám jako čest být v týmu lidí, které spojuje životní vášeň na profesionální profesní úrovni.
  2. Od ČHS očekávám profesionalitu, otevřenost, loajalitu a progresivnost.
  3. Jako následné úkoly vidím vytvoření sítě pro mezioborovou komunikaci (ke zdůraznění specifik jednotlivých přístupů a zároveň možností jejich doplňování se a vzájemné inspirace) a nalezení možné motivace pro aktivní zapojení se nových členů. Velmi důležité bude také rozvíjet další prezentaci a zastoupení ČHS v rámci celosvětových organizací.
  4. Osobně hodlám nadále aktivně podporovat ČHS, prozatím distančně v rámci svých možností života mimo ČR, zapojením se v sekci HTFE.

 9. Proč jsem členem ČHS?
  Byla jsem u vzniku ČHS, stala jsem se jejím členem jako fyzická osoba, později jako zástupce Sdružení SRAZ. Chtěla jsem společně s ostatními vybudovat stabilní organizaci, která by podpořila rozvoj hiporehabilitace, vzdělávala, umožnila sdílení zkušeností, rozvíjela odbornost a spolupráci aj.

  Co od ČHS očekávám?
  Vzhledem k historickému vývoji a současnému působení to, že je organizací, která je uznávaná nejen v ČR, ale i v zahraničí.
  Propagace hiporehabilitace, PR.
  Garance odborného vzdělávání v rámci programu celoživotního vzdělávání a rozvoje, využití novodobých znalostí a trendů
  Metodická pomoc v oblastech, které souvisí s poskytováním hiporehab. služeb.
  Zapojení do projektů v rámci ČR i mezinárodních.
  Motivace k vzájemné spolupráci, sdílení, zvyšování kvality služeb…

  Návrh úkolů pro ČHS na období 2021-2024.
  Úspěšně pokračují započaté projekty.
  ČHS je členem Asociace veřejně prospěšných organizací, získala certifikát prověřené veřejně prospěšná společnost.
  Funguje systém certifikace středisek poskytující hiporehab. služby.
  Ve spolupráci s ČHS je propojen systém vzdělávání ZU, obor zoorehabilitace s požadavky praxe a uplatněním studentů (kompetence studentů)
  Osvěta a vzdělávání.

  Jak přispěju k jejich realizaci?
  Aktivním zapojením v rámci řešení vybraných úkolů.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.