Hiporehabilitace pro seniory na gerontopsychiatrických odděleních v PN Kosmonosy

Rádi bychom Vám představili aktivitu, kterou se pracovníci naší nemocnice zabývají již několik let – psychoterapii pomocí koní konkrétně hiporehabilitaci pro seniory.

Hipocentrum při PN Kosmonosy funguje již déle než 14 let. V té době byla za pomoci různých nadšenců a několika pacientů postavena provizorní stáj a rozběhly se první terapie s pacienty. V průběhu let došlo k velké řadě změn, které posouvaly hiporehabilitaci v PN Kosmonosy na stále vyšší úroveň – postavení nové stáje pro 7 koní, vybudování pískové jízdárny a také kryté jízdárny v bývalé kotelně. Po založení Hipocentra navštěvovalo terapie jen několik pacientů ze 4 oddělení, pro srovnání – v loňském roce bylo v Hipocentru zapojeno 13 oddělení (z celkových 15 odd.). Celkem bylo za rok 2016 realizováno 400 terapeutických skupin psychoterapie pomocí koní pro 430 pacientů, z nichž mnozí docházeli na hiporehabilitace opakovaně. Kromě psychoterapie pomocí koní poskytuje Hipocentrum PN Kosmonosy ještě další terapeutickou aktivitu, a tou je „pracovní“ terapie, které se v loňském roce zúčastnilo 147 pacientů ze 6 oddělení.  

Terapeutické skupiny pro pacienty a pacientky z gerontopsychiatrických oddělení jsou realizovány od roku 2012, kdy byl pro práci se seniory pořízen první poník – Terezka, která docházela přímo před jednotlivá oddělení a motivovala pacienty k další spolupráci. To, že se úsilí Terezčino i terapeutů vyplatilo, dokládá fakt, že hiporehabilitace jsou pacienty – seniory jednou z nejžádanějších aktivit. V podstatě se pokoušíme o zapojení každého pacienta, který nemá výrazné omezení hybnosti nebo jiné somatické komplikace, a který je v psychickém stavu umožňujícím terapeutické působení. Naši seniorští pacienti trpí nejčastěji nemocemi z dg. okruhů demencí (Alzheimerova nemoc, vaskulární a smíšená demence), psychotických onemocnění a depresí.

Skupiny hiporehabilitace pro seniory jsou v naší nemocnici dvě. Obě se konají zpravidla jednou týdně po dobu 60 – 90 minut a na každé skupině se setkávají pacienti ze dvou oddělení. Celkem jsou tedy zapojena 4 oddělení, která poskytují gerontopsychiatrickou péči – 2 příjmová a 2 dlouhodobá, 3 ženská a 1 mužské odd. Skupin se účastní obvykle 8 pacientů, 1 – 2 cvičitelky koní a 1 – 2 terapeutky – psycholožky, které s pacienty pracují i na odděleních a pro účast na skupině je vybírají. Dále se skupin účastní zvířecí terapeuti, což je druhově značně rozmanitá skupina. Naše Hipocentrum „zaměstnává“ 2 poníky (Terezku a Elfa), se kterými pracují pacienti nejčastěji, ale pracují také s běžnými (velkými) koňmi, kteří se na skupinách střídají (celkem 5 běžných koní). Skupiny také bývají zpestřeny dalšími obyvateli Hipocentra –  zakrslými kozami a kocoury.

Skupiny hiporehabilitace probíhají na různých místech v areálu nemocnice podle aktuálních možností pacientů, nejčastěji však přímo u stájí Hipocentra, kde je pro pacienty připraveno zázemí v podobě rampy pro nasednutí na koně, dlážděného plácku pro kontakt s poníky i vyhřáté klubovny, je-li chladnější počasí. Vzhledem k tomu, že máme možnost pacienty převážet ke stájím dodávkou, není ani pro méně pohyblivé pacienty problém se hiporehabilitací účastnit.

Typická skupina hiporehabilitace začíná vzájemným uvítáním a pozdravením se všemi účastníky, zvláště pak se zvířecími terapeuty, které všichni pacienti rádi vidí. Poté následuje kolečko, kde se všichni představí a poví si nějaké informace o sobě. V práci se staršími pacienty je to velmi důležitá část práce v každé nové skupině, protože v rámci svých diagnóz pacienti často zapomínají. Dalším krokem je pak představení zvířecích terapeutů a opakování informací o nich. Tato aktivita se osvědčuje jak u pacientek z dlouhodobých oddělení, kde pacientky spontánně soupeří o to, která si dříve dané informace vybaví, tak u pacientek a pacientů z příjmových oddělení, kde se uplatňuje kromě procvičení kognitivních schopností také komunikační potenciál aktivity – zkušenější pacienti sdělují informace nově příchozím. Poté se přistupuje k přímému kontaktu s koněm, což mohou být různé aktivity popsané níže. Někdy je tato aktivita doplněna dalším kreativním nebo kognitivním cvičením – kreslení obrázků koní, reminiscence na zážitky s koňmi z mládí, skládání puzzle s tématikou koní, rozšiřování znalostí o koních a jejich krmení, čištění, fyziologii atd. V závěru skupiny jsou koně odměňováni pacienty za spolupráci pamlsky a pohlazením. Pro pacienty je to jedna z nejoblíbenějších částí práce s koněm, při které dochází k výrazné stimulaci pozitivního prožívání.

Aktivity, které si v našem Hipocentru mohou starší pacienti vyzkoušet, jsou různorodé a v podstatě kopírují aktivity, které absolvují mladší (dospělí) pacienti. U některých aktivit je samozřejmě nutné snížit náročnost, dbáme však na schopnosti pacientů, dostatečnou stimulaci, ale snažíme se vyhnout přetěžování. Pacienti pracují jak s poníky, tak s velkými koňmi. Začátek kontaktu s koněm na každé skupině spočívá zpravidla v čistění srsti a kopýtek. Poté se již aktivity různí, může to být například zaplétání copánků na hřívách poníků, vodění poníků procházkou po areálu nebo formou „překážkové“ dráhy, někdy i s prvkem vzájemného soupeření. Pokud se hiporehabilitací účastní velký kůň, možnosti aktivit se ještě rozšiřují na např. vodění velkého koně obdobně jako poníka, terapeutické ježdění na koni, vodění koně na dvou lonžích (což je simulace práce s koněm na poli nebo v lese). Do těchto aktivit patří také jízda na voze, ve kterém jsou zapřaženi dva velcí koně, což je aktivita, která je vhodná i pro větší počet pacientů a také pro velmi omezeně pohyblivé pacienty, která ale musí probíhat za dostatečného personálního obsazení, často za pomoci sestřiček jednotlivých oddělení.

Pro zavedení a udržení hiporehabilitace pro seniory mluví velká řada přínosů. Pacienti jsou motivováni k vycházkám ven z oddělení, a to nejen na skupiny hiporehabilitace, ale i na procházky ke koňskému výběhu ve volném čase. Dalším přínosem je vytržení pacientů z nemocničního stereotypu, možnost zažít něco výjimečného a možnost sdílení zážitků s ostatními pacienty. Hiporehabilitace působí jako nástroj k procvičení hrubé i jemné motoriky a zároveň není bezúčelná – dává pacientům pocit zvyšování kompetencí a zažívání pocitu sebehodnoty. Pacienti zároveň získávají téma pro vzpomínání na zážitky z mládí. Hiporehabilitace také přináší široké pole působnosti pro kognitivní trénink. Tělesný kontakt s koněm saturuje pozitivní emoce, což osobně vnímám jako nejdůležitější přínos hiporehabilitace pro starší pacienty.

Hiporehabilitace zkrátka není pouze okrajová metoda v léčbě seniorů, často nám pomáhá snáze navázat kontakt s pacientem a pomáhá nám ho pochopit. Dává nám přehled o tom, jak pacient zvládá učení se novým znalostem a jak s nimi nakládá, což jsou informace nanejvýš cenné pro uvažování nad dimisí a její formou.

Mgr. Kateřina Klečková

psycholožka, Hipocentrum PN Kosmonosy

Komentáře

Přidat komentář