Změny názvosloví v hiporehabilitaci 2019

K 1. 1.  2020 se mění zásadně terminologie v hiporehabilitaci, o důvodech si můžete přečíst zde.

Hipoterapie (HT) se mění na Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

Aktivity s využitím koní (AVK) je nyní Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Psychoterapie pomocí koní (PPK) má nový název Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi - HPSP (dříve Aktivity s využitím koní)

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi (dále jen HPSP)  jsou jedním z oborů hiporehabilitace. Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.

Posláním HPSP je pomáhat lidem se zdravotním znevýhodněním nebo specifickými potřebami, a to především v oblasti rozvoje sociálních schopností a dovedností. Roli hraje prostředí stájí a výběhů, kde je třeba dodržovat jasná pravidla chování, spolupráce ve skupině, kontakt se zvířaty – jejich hlazení, čistění srsti a česání hřívy, vodění koní a plnění různých úkolů a nakonec i jízda na koni. To všechno jsou neuvěřitelně působivé faktory.

Pro lidi s mentálním, smyslovým nebo fyzickým znevýhodněním je kontakt s koňmi a odborně
vedený proces HPSP, zaměřený na jejich konkrétní problémy obrovská pomoc při zapojení do běžného života. Umožňuje jim navázání nových kontaktů, rozvoj fyzické kondice a navozuje pozitivní změny v psychice.

HPSP přináší mnoho i dalším cílovým skupinám – např. lidé s poruchami chování nebo učení, rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých, senioři, ale třeba i děti z běžné populace. Těm přináší HPSP nejen možnost pozitivního a smysluplného trávení volného času, ale i posílení sebevědomí a pozitivních osobnostních vlastností nebo třeba umožňuje nácvik schopnosti spolupracovat.

Cíle HPSP

Cílem HPSP je působit v oblasti pedagogiky a sociálních služeb. Využívá při tom motivačního a sociálně aktivizačního působení zvířat na člověka.

Obecné cíle HPSP je možné rozdělit do těchto oblastí:

rozvoj sociálních schopností a dovedností

 • posílení pozitivních osobnostních vlastností
 • spoluvytváření hodnotového systému
 • nácvik komunikace
 • nácvik schopnosti spolupracovat
 • prožití pocitu sounáležitosti (členství ve skupině)

snížení rizika sociálního vyloučení

Aktivity s využitím koní, Vladykův Dvůr

Aktivity s využitím koní, Vladykův Dvůr

 • navázání nových kontaktů
 • posílení kontaktů v rodině
 • pomoc při zapojení do běžného života
 • aktivizace jedince

rozvoj psychické kondice

 • rozvoj kognitivních funkcí
 • posílení sebevědomí
 • navození pozitivních změn v psychice
 • možnost relaxace a odpočinku

pozitivní ovlivnění chování

 • zlepšení schopnosti sebekontroly
 • zlepšení soběstačnosti

zlepšení zdraví a fyzické kondice

 • normalizace svalového napětí
 • zlepšení pohybové koordinace a rovnováhy
 • rozvoj fyzické kondice

usnadnění edukačních procesů

 • zážitková pedagogika (HPSP lze využít v mnoha edukačních procesech jako motivačního prvku)

pozitivní a smysluplné trávení volného času

Indikace a kontraindikace pro HPSP

Indikací pro HPSPje mnoho. HPSP jsou zaměřeny na široké spektrum cílových skupin, které zahrnují jak osoby se zdravotním znevýhodněním, podle definice Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, tak osoby se specifickými potřebami nebo sociálním znevýhodněním. V rámci pedagogických aktivit se HPSP může zúčastnit prakticky kdokoli, jehož zdravotní a psychický stav nebrání bezpečnému provádění HPSP.

Kontraindikovány pro HPSP jsou především osoby v akutním stádiu infekčního a horečnatého onemocnění, osoby v akutním stádiu duševního onemocnění, osoby pod vlivem alkoholu, drog a dalších omamných látek, osoby vykazující zjevné známky vlivu léků nadměrně zpomalujících reakce, které negativně ovlivňují spolupráci s terapeutem či koněm, dále organické poruchy vědomí, těžké fáze demence, nezvládnuté alergie na zvířecí alergeny, záněty v akutní fázi, nezhojené dekubity, nedostatečně kompenzovaná epilepsie, zjevná nezvládnutá agrese vůči zvířatům a lidem, nezvládnuté fobie.

Tým HPSP

Tým HPSP tvoří kvalifikovaný instruktor pro HPSP, asistent při HPSP a instruktor jezdectví pro hiporehabilitaci. Pracovníci služby HPSP splňují minimální kvalifikační požadavky na konkrétní pozice, jsou pravidelně proškolováni a vzděláváni. Nedílnou součástí týmu je samozřejmě i vhodně vybraný a speciálně vycvičený hiporehabilitační kůň.

Požadavky na „Instruktora pro HPSP“:

 • VŠ, VOŠ, SŠ vzdělání humanitního zaměření (psychologie, sociální práce, pedagogika), pedagogické minimum, asistent pedagoga, pracovník v sociálních službách
 • absolvován kurz „Instruktor pro AVK" nebo kurz „Léčebné pedagogické a psychologické ježdění na koni“ na MU v Brně

Hiporehabilitace_kurz_AVK_certifikaty

Jeden z možných certifikátů absolventa odborného kurzu pro HPSP.

 • minimální věk 18 let
 • odpovídá komplexně za průběh HPSP včetně výběru, přípravy a ošetřování koní, vytváří náplň HPSP v návaznosti na individuální cvičební plán uživatele a hodnotí průběh a výsledky služby, odpovídá za maximální možnou bezpečnost všech zúčastněných lidí i zvířat, odpovídá za péči a celkový přístup k hiporehabilitačním koním

Požadavky na „Asistenta při HPSP“:

 • vzdělání není rozhodující
 • pracuje pouze pod dohledem pracovníka, který má vzdělání  odpovídající pracovním pozicím „Instruktor pro AVK“
 • minimální věk 15 let (zajišťuje doprovodné aktivity v procesu HPSP mimo samostatného vodění koní)
 • minimální věk 18 let (zajišťuje doprovodné aktivity v procesu HPSP včetně samostatného vodění koní)
 • podílí se na ošetřování a přípravě hiporehabilitačních koní dle pokynů cvičitele koní, podílí se na průběhu HPSP dle pokynů instruktora pro HPSP

Požadavky na „Instruktora jezdectví pro hiporehabilitaci“:

 • absolvován kurz „Instruktor jezdectví pro hiporehabilitaci“ (do doby, než bude možné absolvovat tento kurz, může tuto pozici zastávat pracovník s jiným vzděláním v oblasti chovu a výcviku koní)
 • minimální věk 18 let
 • zajišťuje chod střediska související s chovem koní, ve spolupráci s instruktorem pro HPSP vybírá pro uživatele vhodné hiporehabilitační koně a zároveň vyřazuje koně nevhodné, organizuje a odpovídá za přípravu hiporehabilitačních koní včetně jejich ošetřování, odpovídá za celkovou kondici hiporehabilitačních koní