Aktivity ČHS v programu Erasmus+ 2018 - 2020

ČHS se zapojila do programu Erasmus+, do projektů věnujících se organizaci vzdělávání dospělých. Projekt strategických partnerství, označovaný jako Klíčová akce 2 (KA 2), je projektem zaměřeným na podporu inovace s výměnou zkušeností a dobré praxe a je věnovaný rozšíření kompetencí lektorů kurzů hiporehabilitace.

Cílem projektu 2018-1-CZ01-KA204_048149 je vytváření, testování a zavádění inovativních metod v hiporehabilitaci. Jedná se o zvýšení kompetencí lektorů kurzů hiporehabilitace. Vzájemnou výměnou zkušeností v oblasti výuky hipoterapie chtějí všichni partneři dosáhnout zvýšení efektivity jednotlivých přístupů k výuce budoucích terapeutů a instruktorů pro hiporehabilitaci. Získané zkušenosti, teoretické znalosti, praktické dovednosti a příklady dobré praxe získané během studijních cest a workshopů budou sloužit jako základ pro tvorbu výstupů projektu - vytvoření nových metod, nástrojů a přístupů ve vzdělávání dospělých v hiporehabilitaci, především v implementaci výstupů do vlastního procesu výuky. Výstupem by měl být společně vytvořený model E-learningového kurzu, který by měl představovat cestu k zefektivnění způsobu pedagogické práce, k oslovení většího počtu zájemců, k vytvoření studijních materiálů pro další vzdělávání pracovníků. Z našeho pohledu přinese zvýšení flexibility vzdělání a zatraktivnění vzdělávání prostřednictvím moderních vyučovacích technik. Každá z partnerských organizací se bude podílet na vytváření, testování a zavádění inovativních metod
do vlastní praxe.

Erasmus + je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě, Podporu a příležitosti nabízí prostřednictvím partnerských organizací, která se programu zúčastní. V našem případě se jedná o partnerství tří organizací ze tří zemí zcela odlišných kulturních, společenských a historických tradicí, včetně tradic využití koní, které v průběhu 24 měsíců budou spolupracovat na realizaci projektu. Volba partnerů vycházela z našich zkušeností. Tureckým partnerem je Nevsehir Haci Bektas Veli University, se kterou máme velmi dobré zkušenosti z minulých projektů Erasmu (projekty mobility Epona Brno a FANY Hostěnice). Pracovníci univerzitního oddělení Tělesné výchovy a sportu mají v plánu zařadit kurzy o terapeutickém ježdění a AVK do kurikula vzdělávání. V roce 2018 -19 bylo v rámci university vybudováno; Jezdecké aplikační a výzkumné centrum; stáje a zázemí pro 40 koní, které bude sloužit i jako hiporehabilitační centrum pro zájemce z okolí. V rámci představení Nevsehir Haci Bektas Veli University nás zaujaly možnosti spojení s výzkumem v oblasti hiporehabilitace. Profesor dr. Selcuk Akpinar představil práci biolaboratoře univerzity a její návaznost na výzkumy v oblasti působení hipoterapie.

Bulharským partnerem je BETA (Bulgarian Equine Therapy Association), nově vzniklá bulharské hiporehabilitační společnost. Její předsedkyně Mgr. Veselina Feldman je účastnicí vzdělávacího programu ČHS. V Bulharsku se hiporehabilitace teprve rozvíjí, zájmem této organizace je získat co nejvíce podkladů pro vznik vzdělávacích programů pro budoucí instruktory a terapeuty.

Setkání:

  1. Brno
  2. Varna, Bulharsko
  3. Nevsehir, Turecko

Brno

Ve dnech 27.3. - 31.3. 2019 se uskutečnil první pracovní workshop v Brně, kterého se zúčastnilo 24 současných i budoucích lektorů hiporehabilitace. Před uskutečněním mobility se lektoři seznámili se stavem hiporehabilitace ve svých partnerských organizacích a s legislativou s tím spojenou. Tématem setkání byla podpora spolupráce na odborné úrovni, organizační zajištění výuky v kurzech, organizační vedení vlastního procesu výuky s ukázkami dobré praxe české hiporehabilitační školy - struktura, organizace a metodika ČHS, požadavky na terapeutické koně, ukázky vzdělávacích jednotek jednotlivých oborů HR. Program byl rozdělen na teoretickou a praktickou část s praktickými účastníky, kteří měli možnost vidět a účastnit se reálných terapeutických lekcí. Za podstatné považujeme vlastní osobní zkušenost, prostřednictvím získaných zkušeností mohou účastníci projektu usnadnit proces výuky ve svých zemích. Každé ráno jsme začali s částí teorie v konferenčním sále. Diskutovali jsme o stavu a úrovni vzdělání v této oblasti v každé z jednotlivých partnerských zemí, o organizaci hiporehabilitace. Nechyběl úvod do hipoterapie v fyzioterapii a ergoterapii, aktivit s využitím koní (AVK), hipoterapii v psychologii (HTP), zajímavou zkušeností byly diskuze o využití mnoha plemen koní a o certifikačním programu pro koně zařazené do hiporehabilitace. Odpoledne následovaly praktické ukázky jednotlivých oborů hiporehabilitace ve Středisku praktické výuky Epona Brno. Večery byly věnovány nejen výměně zkušeností, ale bylo dost času a prostoru pro navázání osobních přátelství.

Dny byly náročné na pozornost a energii z nás všech. Byli jsme ohromeni ochotou našich partnerů se učit, nadšením, se kterým se snažili zapojit do všech nabízených činností a zaujetím spolupracovat nejen ve svém týmu. Každý z nás se naučil hodně a užil stejně. Pro český tým to byla první zkušenost s projektem Erasmus +, největší přínos mobility spatřujeme v oblasti nárůstu kompetence odborné a didaktické. Hiporehabilitace má v České republice pomalu třicetiletou tradici, vzdělávací programy běží od roku 1984. Nyní přichází doba, kdy i my chystáme změny v organizaci výukových programů. Bylo pro nás přínosné ujednotit si pohled na potřeby a nároky jednotlivých oborů hiporehabilizace, v praxi si ověřit nové metodické postupy, takže i my jsme se naučili hodně o naší připravenosti a spolupráci.

Už se těšíme na setkání ve Varně na konci června 2019. Budeme diskutovat o vzdělávacích
kurzech podrobněji a seznámíme se s praxí v Bulharsku.

Varna, Bulharsko

Druhá vzdělávací aktivita se uskutečnila 20.6.2019 - 23.6. 2019 ve Varně v Bulharsku, zúčastnilo se ho 24 účastníků projektu a 4 zájemci ze strany bulharského partnera jako hosté na vlastní náklady. Od března 2019 se u našich zahraničních partnerů udály velké změny. Bulharský tým stál u zrodu bulharské hiporehabilitační asociace - Bulgarian Equine Therapy Association, u tureckého partnera došlo ke zvýšení kvalifikace jednotlivých lektorů (např. dokončené PhD. studia na téma EAA, habilitace akademických pracovníků). Bulharský tým představil nově vzniklé výukové hiporehabilitační centrum ve Varně, připravil program na téma Psychologie pomocí koní, český tým připravil ukázky intenzivní hipoterapie a teambuildingové zapojení v rámci her. Naši partneři přistoupili k plnění svých úkolů velmi svědomitě, a tak mohla proběhnout řízená diskuze „u kulatého stolu“. Tématem byly zkušenosti v přípravě vlastního vzdělávacího modulu – jak a na jakých základech sestavit učební plán, vytvořit učební osnovy a jak by měly probíhat např. závěrečné zkoušky. Tématem byly i inovace prostřednictvím zavedení e-learningového vzdělávání v kombinaci s praktickým vyučováním. Za podstatné považujeme vlastní osobní zkušenost, prostřednictvím získaných zkušeností si mohli již účastníci projektu připravit a usnadnit zahájení procesu výuky ve svých zemích Nyní přichází doba, kdy i my chystáme změny v organizaci výukových programů a zavedení e-learningu do výuky v kurzech ČHS.

Nevsehir, Turecko

Třetí vzdělávací aktivita se uskutečnila 26.9. - 30.9. 2019 v Nevsehiru v Turecku na půdě Nevsehir Haci Bektas Veli University. Pracovníci univerzitního oddělení Tělesné výchovy a sportu zde mají v plánu zařadit kurzy o terapeutickém ježdění a AVK do kurikula vzdělávání. V roce 2018 bylo v rámci university zahájeno budování „Jezdeckého aplikačního a výzkumného centra“, které po ohlasech ze setkání v Brně a Varně (jako administrátor se zúčastnil i generální sekretář univerzity) získalo plnou podporu. Turecký partner nás přivítal v nově otevřeném jezdeckém centru a představil i 8 nových koní. Představil práci biolaboratoře univerzity a její návaznost na výzkumy v oblasti působení hipoterapie. Doménou tureckých partnerů budou vzdělávání prostřednictvím koní (AVK) a hiporehabilitace, připravili zajímavý program s ukázkami her a práce v oblasti AVK. Český tým připravil ukázky hipoterapie. Zajímavou zkušeností pro všechny byla příprava koní pro hiporehabilitaci, protože noví koně ještě nemají potřebný specializační výcvik, do kterého se zapojili všichni účastníci setkání. Zajímavou zkušeností byly diskuze o využití mnoha plemen koní a o certifikačním programu pro koně zařazené do hiporehabilitace. V závěrečné části představili naši partneři modely svých vzdělávacích programů, bulharský tým již zažádal o akreditaci. Český tým představil návrh e-learningového vzdělávacího programu, který bude pilotně vyzkoušen v rámci zahájení výuky v říjnu 2019. Velkou zkušeností pro náš tým byla příprava e-learningu jako prostředku inovace ve vzdělávání. Pozitivně hodnotíme i zlepšení jazykového vybavení účastníků programu. Poslední setkání v červnu 2020 se bude věnovat tvorbě metodiky a zhodnocení elearningu, který dostanou naši partneři k dispozici na vyzkoušení. Vzhledem k aktivitě všech partnerů věříme, že program projektu bude splněn obsahově i podle
harmonogramu.