Pomoc Ukrajině

Výzva pro střediska - 2. várka krmení pro koně na Ukrajině

Od 27. 6. do 29. 6. bude na Toulcově dvoře v Hostivaři (Praha 10) parkovat tranzit, do kterého mohou střediska přispívat krmením pro koně. Toto krmení odejde v průběhu léta na Ukrajinu. Vzhledem k tomu, že nyní je už tráva a zvířata se mohou pást, je zapotřebí hlavně jádro, granule, seno apod. Nejsou zapotřebí pomůcky, poptávka je cíleně po krmení.
V případě zájmu/dotazů kontaktujte předsedkyni ČHS Moniku Šťastnou Kohoutovou (734/408 880), která bude mít akci na starost.
 
Tato sbírka navazuje na první úspěšný převoz krmení, který proběhl v květnu.
Děkujeme všem, kdo se zapojí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od počátku ruské invaze na Ukrajinu mapujeme možnosti, jak pomoci ukrajinským stájím a jejich koním. 

Zpočátku jsme se chtěli zapojit do převozů koní do ČR - avšak tuto možnost záhy zakázala Státní veterinární správa. Zrušila se měsíční karanténa a dovoz koní se kvůli riziku zavlečení závažných onemocnění úplně zastavil.

Další možností pomoci je transport krmiva a chovatelských potřeb na Ukrajinu. Ani tato forma pomoci není jednoduchá - v nedávné době se ani oficiální dopravci nedostali na polsko-ukrajinské hranice, neboť v blízkém okolí probíhalo ostřelování.

Díky členskému středisku JK Šerm však došlo k propojení se soukromou osobou, která na Ukrajinu pravidelně jezdí a je ochotná převážet cestou z ČR krmivo přímo do stájí na Ukrajině.

V těchto dnech probíhá první transport krmiva a to díky našemu partnerovi - firmě Höveler. Firma EquiDressage CZ, s.r.o. - výhradní zástupce německé značky Höveler pro Českou a Slovenskou republiku poskytla 750 kg krmiva, které putuje na jih Ukrajiny - do oblasti Nikolajeva. 

Přikládáme fotografii z nakládání krmiva ze skladu.

O průběhu transportu vás budeme informovat jak na našich stránkách, tak na fb.

V následujících měsících plánujeme zorganizovat ještě alespoň 2 podobné transporty. Oslovovat budeme jak naše další partnery, tak členská střediska. O plánovaných akcích se včas dozvíte.

Finanční pomoc koním na Ukrajině -

pomoci může každý!

Formou pomoci, do které se může zapojit opravdu téměř každý, je finanční pomoc.

Zde naleznete dva tipy, kam mohou vaše finance putovat a budou svědomitě použity:

1) Charitativní nadace Ukrajinské jezdecké federace

Příjemce: Charitativní nadace Ukrajinské jezdecké federace

Právní adresa příjemce: Velodroomstraat (HRT) 22, 2200 Herentals, Belgie

IBAN příjemce: BE64103078675152

Země banky příjemce: Belgie

BIC banky příjemce: NICABEBB

Banka příjemce: Crelan Bank

Na odkazu UEF je možnost platby přes PayPal.

2) Ukrajinská hiporehabilitační společnost

Přikládáme dopis Anny Burago - ředitelky této společnosti, kterým oslovila i ČHS jakožto člena HETI:

Dear friends and colleagues,

Thank you very much for your support.
 
The situation here in Ukraine is quite difficult. Currently our hippotherapy center Spirit horses are in Kyiv and they all are alive. However, a great deal of stables in Ukraine have been destroyed by falling rockets and fires, the horses being shot by the Russian occupiers. Some of the owners unleashed horses to save their lives, some took their horses to safe places. An urgent goal of our association as well as our Spirit Center is to support the life of horses and people who care for them. 

The work of hippotherapy centers has been brutally interrupted. We all  are in shock! The cruelty of the Russian occupiers is unbelievable. Life has no value for them. Neither people nor horses are spared. 
 
If HETI has resources, we will be very grateful for any support. Sending money would be the most efficient way to help us, since each owner knows how better to allocate it: either to buy hay, oats, and sawdust or to pay salaries for people who care, as well as to move animals to safe locations.

Even with a meager amount of money, the Association of Hippotherapists of Ukraine would be able to distribute it based on the needs of those involved in hippotherapy who are looking for an opportunity to save their horses and people.

Sincerely,

Anna Burago,
Director of the Kyiv Spirit Center,
President of the Ukrainian Association of Hippotherapists

The easiest way account for transferring aid is through PayPal or Western Union.
My phone: +380962959546
Buragospiritcentre@gmail.com
4149510066731102 Burago Ganna

V překladu:

Vážení přátelé a kolegové,

Děkuji mnohokrát za vaši podporu.

Situace zde na Ukrajině je poměrně obtížná. V současné době je naše hipoterapeutické centrum Spirit horses v Kyjevě a všichni jsou naživu. Velká část stájí na Ukrajině však byla zničena padajícími raketami a požáry, koně zastřelili ruští okupanti. Někteří majitelé vypustili koně, aby si zachránili život, někteří koně odvezli na bezpečná místa. Naléhavým cílem našeho sdružení i našeho Spirit Center je podpora života koní a lidí, kteří se o ně starají.

Práce hipoterapeutických center byla brutálně přerušena. Všichni jsme v šoku! Krutost ruských okupantů je neuvěřitelná. Život pro ně nemá cenu. Lidé ani koně nejsou ušetřeni.

Pokud má HETI zdroje, budeme velmi vděční za jakoukoli podporu. Nejúčinnějším způsobem, jak nám pomoci, by bylo posílání peněz, protože každý majitel ví, jak je lépe rozdělit: buď na nákup sena, ovsa a pilin, nebo na výplatu mzdy lidem, kteří se o to starají, a také za přesun zvířat na bezpečná místa.

Ukrajinská hiporehabilitační společnost by je i se skrovným množstvím peněz dokázala distribuovat na základě potřeb těch, kteří se zabývají hipoterapií a hledají možnost zachránit své koně a lidi.

S pozdravem, ...