Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop
České hiporehabilitační společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Česká hiporehabilitační společnost, IČ:15054411, se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno

1. Preambule

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě https://hiporehabilitace-cr.com/eshop/, který je provozován Českou hiporehabilitační společností, IČ:15054411, se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 1226. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Českou hiporehabilitační společností, IČ:15054411, se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 1226 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí rovněž pro nákup ebooku (elektronické knihy) - (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „ebook“) přes webové rozhraní prodávajícího.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice smluvních stran

 1. Prodávajícím je (společnost) Česká hiporehabilitační společnost, IČ:15054411, se sídlemZemědělská 1, 613 00 Brno, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 1226.
 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 3. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3.     Zpracování osobních údajů

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka "Koupit") dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
 2. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: info@hiporehabilitace-cr.com). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 3. Prodávající jako správce údajů tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@hiporehabilitace-cr.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4.     Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.
 3. Uzavřená kupní Smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu.
 4. Prodávající sdělí spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také:

a. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude Smlouva strany zavazovat,

d. v případě Smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

e. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b.,

f. pokud lze využít práva na odstoupení od Smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od Smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

g. údaj, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

       5. Údaje podle odstavce 1 písm. f., g. a h. může prodávající spotřebiteli sdělit také prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od Smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

       6. Pokud prodávající poskytl spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od Smlouvy, má se za to, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v odstavci 1 písm. f., g. a h.

5.     Cena a platba

 1. Nabídka a ceny, uváděné na eshopu prodejce, jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím.
 2. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 3. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.
 4. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
 • Platba předem bankovním převodem
 1. Splatnost v případě platby na fakturu je 7 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

6.     Dodací lhůta a podmínky dodání

 1. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. Expedice zboží probíhá vždy 1. a 15. den v měsíci - vždy na základě uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
 2. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 3. Kupující akceptuje následující dodací podmínky:
 • Česká pošta
 1. V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7.     Záruka a servis

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 2. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.
 4. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.
 5. Pro uplatnění záruční opravy je potřeba předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 6. Prodávající neposkytuje Kupujícímu pozáruční servis.

8. Zvláštní ustanovení pro prodej ebooku

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Nákup ebooku probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující objednává ebook přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS EBOOKU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného ebooku včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k ebooku poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ EBOOKU. Pro objednání ebooku přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolí způsob úhrady.  Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat“.  O obdržení objednávky bude Kupující  informován e-mailem zaslaným na udanou elektronickou adresu Kupujícího, kterou Kupující zadal v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že je Prodávajícím objednávka přijata, bude Prodávajícím zaslána informace o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího, uvedenou v objednávce, je Kupní smlouva uzavřena.
 4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka Kupujícího, její přijetí Prodávajícím a tyto VOP. Smlouva je archivána v elektronické podobě.

Cena ebooku a platba

 1. CENA EBOOKU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena ebooku. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru ebooku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u ebooku v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, není Prodávající povinen za takovou zjevně chybnou cenu ebook dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením Prodávajícím, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi stranami k  jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinen ebook dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává ebook ve vlastnictví Prodávajícího.
 4. SPLATNOST KUPNÍ CENY
 • V případě platby na fakturu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě.  Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
 • O přijetí platby bude vystaven doklad o přijaté platbě, který obdržíte do 3 dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
 • Ebook není možné hradit formou splátkového kalendáře.

   Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ EBOOKU. Ebook ve formátu.pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na elektronickou adresu Kupujícího jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude ebook dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude ebook dodán obratem po provedení platby.
 3. S ohledem na charakter produktu (ebooku) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
 4. Po dodání ebooku si, prosíme, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitální obsah (ebook) je zasílán pouze Kupujícímu na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení, umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf. Obsah stáhne Kupující v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí ebooku je nezbytné, aby byl Kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Ebook slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží na schopnostech Kupujícího a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí Kupující dosáhne. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch Kupujícího v aplikaci postupů, rad a doporučení, uvedených v ebooku. 

9. Reklamační řád

 1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

a. v případě vady odstranitelné:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 • právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
 • v případě nemožnosti postupů uvedených v předchozích bodech má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy

b. v případě vady neodstranitelné:

 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy

c.  v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat:

 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Kupní smlouvy

d. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Kupující výměnu věci:

 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy

2. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího.

3. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího; prokazatelně nedovoleným zásahem do zboží; na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty nebo vady způsobené vlivem živelných katastrof.

10. Ukončení Smlouvy

 1. Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit v písemné formě ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy.
 2. Nebylo-li Kupujícímu po uzavření Smlouvy vydáno její vyhotovení, stanovuje se konec lhůty pro odstoupení od Smlouvy v závislosti na dni, kdy Kupující vyhotovení smlouvy obdržel.
 3. Nebyly-li ve smlouvě uvedeny údaje, které musí být Kupujícímu sděleny před uzavřením smlouvy, může Kupující od smlouvy odstoupit do tří měsíců a čtrnácti dnů. Byly-li však tyto údaje Kupujícímu sděleny do tří měsíců ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy Kupující obdržel její vyhotovení, nastal-li později, končí lhůta pro odstoupení čtrnáctým dnem od sdělení údajů.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
 2. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
 3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
 4. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
 5. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
 6. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či pro případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost Krajského soudu v Brně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Krajského soudu v Brně.
 7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 12. 2016 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.