Jednací a volební řád České hiporehabilitační společnosti, z. s.

Článek 1   Obecná ustanovení

1.1 Úvod

Jednací a volební řád České hiporehabilitační společnosti, z. s. (dále jen „ČHS“) v souladu se stanovami ČHS blíže upravuje pravidla svolávání, činnosti, jednání a rozhodování orgánů ČHS.

1.2 Svolavatel

Jednání orgánů ČHS iniciuje svolavatel. Ten rovněž zabezpečí přípravu pozvánek, programu a písemných podkladů, podle kterých orgán ČHS zpravidla jedná a rozhoduje se.

Svolavatelem je:

 • představenstvo pro členskou schůzi,
 • předseda představenstva pro schůzi představenstva,
 • revizní komise,
 • koordinátor sekce pro schůzi příslušné odborné sekce.

Svolavatel může na jednání orgánu ČHS přizvat představitele nebo zástupce státních nebo dalších spolupracujících orgánů, organizací a institucí nebo další hosty podle povahy jednání. O přítomnosti hosta je povinen orgán ČHS v dostatečném předstihu informovat, nejméně však ve lhůtě 3 dny před konáním jednání.

1.3 Svolání členské schůze

Členskou schůzi ČHS svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi nejpozději do dvou měsíců, požádá-li o to písemně nejméně polovina členů. O svolání členské schůze a k účasti na ní jsou členové vyzváni vždy písemně nebo elektronicky minimálně 30 dní před jejím uskutečněním.

Představenstvo zabezpečí rozeslání pozvánek s uvedením místa, data a hodiny zahájení jednání a s návrhem programu jednání členské schůze a rozeslání příslušných písemných návrhů tak, aby je členové obdrželi alespoň 14 dní před datem konání členské schůze. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina všech mandátů. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, představenstvo svolá nejpozději do 30 dnů náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných mandátů.

1.4 Svolání představenstva spolku

Schůzi představenstva spolku svolává předseda nebo místopředseda ČHS nejméně 4krát ročně. Schůze se mohou konat formou osobního setkání nebo formou telekonference. Předseda je povinen svolat představenstvo, požádají-li o to písemně nejméně dva členové představenstva.

Předseda představenstva nebo místopředseda ČHS zabezpečí rozeslání pozvánek na jednání představenstva tak, aby ji členové představenstva obdrželi alespoň 14 dní před jednáním. Pozvánka na jednání představenstva musí obsahovat místo, datum a hodinu konání, navrhovaný program jednání.

 1.5 Svolání revizní komise

Schůzi revizní komise svolává kterýkoliv její člen nejméně 2krát ročně. Svolávací člen zabezpečí rozeslání pozvánek na jednání revizní komise tak, aby ji členové revizní komise obdrželi alespoň 14 dní před jednáním. Pozvánka na jednání revizní komise musí obsahovat místo, datum a hodinu konání, navrhovaný program jednání.

1.6 Svolání odborných sekcí

Zasedání odborné sekce svolává její koordinátor podle potřeby. Koordinátor zabezpečí rozeslání pozvánek na jednání odborné sekce tak, aby ji členové odborné sekce obdrželi alespoň 14 dní před jednáním. Pozvánka na jednání odborné sekce musí obsahovat místo, datum a hodinu konání, navrhovaný program jednání.

Článek 2   Jednání a činnost orgánů spolku

 2.1 Zasedání členské schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem ČHS a tvoří ji všichni členové spolku. Další osoby se mohou členské schůze zúčastnit na základě rozhodnutí představenstva nebo členské schůze jako hosté. Jednání členské schůze není veřejné.

K závaznosti usnesení členské schůze je třeba řádné svolání členské schůze a přítomnost nejméně 1/3 všech mandátů.

Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, představenstvo svolá nejpozději do 30 dnů náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných mandátů.

Prezence se provádí v místě a čase určeném pozvánkou na každou konkrétní členskou schůzi. V místě konání členské schůze se prezence provádí do zahájení členské schůze a v jejím průběhu. Při prezenci na členské schůzi každý člen ČHS prokáže svoji totožnost, nebo jeho zástupce plnou mocí a podepíše se na prezenční listinu. Zástupci členských organizací – právnických osob prokáží svoji totožnost, nebo jejich zástupci plnou mocí a podepíšou se na prezenční listinu.

V případě pochybností, týkajících se platnosti plné moci či průkazu totožnosti člena, zástupce člena či jiných sporů při prezenci, rozhoduje o sporech zahajující předsedající určený představenstvem, případně pověřený člen představenstva.

Jednání členské schůze se řídí programem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání, lze projednat a rozhodnout o nich jen se souhlasem nadpoloviční většiny členů ČHS přítomných členské schůzi.

Jednání členské schůze řídí předseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva.

Členská schůze volí:

 • mandátovou komisi k prověření účasti a usnášeníschopnosti v počtu 3 členů včetně předsedy,
 • sčítací komisi pro provádění hlasování 3 členů včetně předsedy,
 • volební komisi pro přípravu a provedení voleb v počtu 3 členů včetně předsedy,
 • návrhovou komisi pro zpracování usnesení v počtu 3 členů včetně předsedy,
 • další komise podle schváleného programu.

Členská schůze určí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.

V úvodu jednání členské schůze je projednána zpráva o činnosti za uplynulé období. Tuto zprávu předkládá představenstvo.

Ke každému bodu programu členské schůze se vede rozprava (diskuse). Členská schůze může rozhodnout o sloučení rozpravy k více bodům programu.

Každý člen ČHS má právo vystoupit ke všem bodům programu. K jednomu bodu programu může člen ČHS vystoupit pouze jednou a délka jeho vystoupení nesmí být delší než 3 minuty.

Předseda představenstva má právo vystoupit i mimo pořadí. Rozprava se vede k projednání věci.

Člen ČHS je povinen se zúčastnit celého průběhu jednání členské schůze, dbát pokynů předsednictva a předsedajícího, týkajících se průběhu jednání, zejména hovořit pouze, je-li mu uděleno slovo a zachovávat principy vzájemné úcty a slušnosti.

V průběhu jednání je účastníkům členské schůze zakázáno rušit jednání hlasitým hovorem, používat mobilní telefony apod. Účastník členské schůze a host porušující uvedená pravidla, může být po napomenutí vykázán z jednání členské schůze. 

Diskutujícím může předsedající členské schůze odejmout slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující překračuje stanovenou délku vystoupení nebo se zcela odchyluje od projednávaného bodu programu, anebo hrubým způsobem uráží přítomné.

V případě hromadného porušování zásad uvedených v předchozích odstavcích, či pokud by jednání členské schůze ztrácelo důstojnost, předsedající jednání přeruší až do obnovení pořádku. Ukončit předčasně jednání členské schůze lze pouze se souhlasem nadpoloviční většiny členů členské schůze.

2.2 Způsob rozhodování na členské chůzi

Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech usnesením na základě hlasování nebo na základě aklamace zvednutím ruky, povstáním.

Při hlasování mají členské organizace hlasy v počtu tří mandátů, fyzické osoby jeden mandát. Hosté a čestní členové ČHS nemají právo hlasovat a volit.

Hlasuje se veřejně nebo tajně, o způsobu hlasování rozhodne členská schůze před započetím hlasování. Hlasy sčítá a zapisuje sčítací komise.

Veřejné hlasování probíhá formou zdvižení mandátního lístku. Pokud je rozhodováno o volbě a odvolání členů představenstva nebo revizní komise spolku, probíhá hlasování vždy tajně, pomocí hlasovacích lístků.

Pokud je hlasováno tajně pomocí hlasovacích lístků, každý člen ČHS nebo jeho zplnomocněný zástupce, který se zapsal do prezenční listiny, dostane při prezenci nebo před hlasováním hlasovací lístky.

Na hlasovacích lístcích se při každém hlasování vyznačí vůle hlasujících křížkem u políčka "PRO", "PROTI" nebo "ZDRŽEL SE".

Člen ČHS nebo jeho zástupce je povinen při jakémkoliv odchodu z místa konání členské schůze odevzdat osobám zajišťujícím prezenci své hlasovací lístky, které si může při návratu opět vyzvednout.

Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávného políčka, je nutno požádat o pomoc člena volební komise, který upraví křížek na hvězdičku a svým podpisem umístěným pod podpisem člena stvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat člena volební komise o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

Nesprávně vyplněný (např. škrty bez řádné úpravy), neúplný nebo prázdný volební lístek je neplatný.

Vyplněný hlasovací lístek je v řádném termínu odevzdán členům volební komise, kteří vyhodnotí výsledky hlasování. Předseda volební komise pak oznámí předsedajícímu výsledek hlasování.

O změně stanov spolku, o zrušení spolku, délce volebního období a odvolání člena představenstva rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných mandátů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných mandátů.

Po ukončení hlasování předsedající vyhlásí jeho výsledky, které se zaznamenají do zápisu. Usnesení se buď vyhotovuje písemně jako zvláštní dokument, nebo se stává součástí zápisu.

2.3 Dotazy, protesty a návrhy členů

Člen či jeho zástupce je oprávněn na členské schůzi:

 • hlasovat k příslušným návrhům (protinávrhům) dle programu jednání,
 • požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se ČHS, které jsou předmětem jednání členské schůze, klást dotazy,
 • uplatňovat návrhy a protinávrhy,
 • dotazy, návrhy (protinávrhy) a případné protesty podávají členové nebo jejich zástupci předsedajícímu členské schůze. Předsedající členské schůze zajistí odpovědi na všechny dotazy týkající se programu jednání členské schůze, které byly podány v souladu s tímto jednacím řádem, a to buď v průběhu jednání členské schůze ústně, nebo není-li to možné s ohledem na rozsah odpovědi (pouze ve výjimečných případech) do 15 dnů od skončení členské schůze písemně na e-mailovou adresu člena.

2.4 Zasedání představenstva

Zasedání představenstva se konají podle potřeby ČHS, nejméně však 4x ročně.

Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Zasedání zahájí člen představenstva, který zasedání svolal.

Zasedání řídí určený člen představenstva (předsedající).

O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem schůze.

Zápis musí být pořízen tak, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak konkrétně byly rozhodnuty.

Každý ze členů představenstva je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu zaznamenán.

Zápis o závazných rozhodnutích je k dispozici k nahlédnutí členům spolku.

2.5 Způsob rozhodování představenstva

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech vždy se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Každý člen má 1 (jeden) hlas. Představenstvo může se souhlasem všech členů představenstva přijímat rozhodnutí i písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (telefon, fax, dálnopis, email) mimo zasedání představenstva. Hlasující se považují za přítomné.

 2.6 Zápis

O každém jednání orgánu se vyhotovuje zápis. Zápis zpracovává určený člen orgánu. Z jednání členské schůze se zápis vyhotovuje do 10 dnů od konání, z jednání ostatních orgánů se vyhotovuje do 5 dnů od jejich konání.

V zápisu se uvádí datum a místo konání zasedání orgánu, přítomní (jmenovitě, nebo přiloženým prezenčním listem, členové orgánu a hosté odděleně), kdo jednání řídil, program, diskutující, přijatá usnesení s výsledky hlasování. U zasedání členské schůze též diskutující.

Zápis z jednání valné hromady ověřují dva ověřovatelé, u ostatních orgánů se zápis kontroluje na příštím zasedání orgánu.

 

Tento jednací a volební řád byl schválen členskou schůzí dne 12. 11. 2016