Členství - organizace

Členskou organizací se může stát jakákoliv právnická osoba, která se zajímá o hiporehabilitaci.

Práva a povinnosti členské organizace vycházejí ze stanov ČHS.

Výhody:
• Aktuální informace z oboru hiporehabilitace u nás a ve světě
• Informační a vzdělávací materiály
• Vkládání akcí do webového kalendáře, inzerce akcí členské organizace v Novinkách na webu ČHS a na sociálních sítích ČHS
• Propagace aktivit organizace distribucí mezi členy ČHS
• Zveřejnění členské organizace na webu ČHS
• Propagace organizace na webu ČHS a dalších mediích v rámci PR ČHS
• Možnost podílet se na rozvoji jednotlivých oborů hiporehabilitace v rámci odborných sekcí ČHS
• Možnost zažádat o status Středisko praktické výuky a tím se podílet na vzdělávání studentů v rámci odborných praxí
• Slevy na vzdělávací akce pořádané ČHS a jejími členy. Organizace může vyslat vždy maximálně 3 členy za zvýhodněnou cenu (pokud není určeno jinak).
• Sleva na vzdělávací kurzy ČHS. Organizace může vyslat vždy maximálně 3 členy za zvýhodněnou cenu (pokud není určeno jinak).
• Sleva na poplatku za Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace
• Sleva na zboží a služby se smluvními partnery ČHS

Povinnosti:

• Organizace uhradí členské příspěvky v plné výši a v řádném termínu, tj. do 1. 6. daného kalendářního roku
• Pracovníci organizace přijímají Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci a jednají v souladu
s jeho obsahem
• Organizace jedná s koňmi v souladu s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných ČHS
• Organizace vede pravidelnou písemnou dokumentaci klientů/uživatelů, které přijímá na základě písemného souhlasu lékaře/psychologa a závazné písemné přihlášky nebo písemného souhlasu klienta/uživatele/zákonného zástupce
• Organizace aplikuje terminologii v souladu s aktuální verzí oficiálního slovníku ČHS
• Organizace uvede na svých webových stránkách aktivní odkaz na webové stránky ČHS
• Organizace si je vědoma morální zodpovědnosti, dopadu vlastní praxe a jednání pracovníků na celkové vnímání ČHS a hiporehabilitace laickou a odbornou veřejností
• Pracovníci organizace podporují vzdělávání a provádění hiporehabilitační praxe v rámci standardů a pravidel ČHS a tyto informace rozšiřují a aplikují při všech svých vzdělávacích, prezentačních a dalších aktivitách i mimo ČHS
• Organizace má stanovena písemná pravidla bezpečnosti provozu a splňuje základní bezpečnostní podmínky podle platných standardů a pravidel oborů hiporehabilitace
• Organizace souhlasí s udělováním slev na pořádané vzdělávací akce pro členy ČHS ve výši minimálně 3%, a to nejdéle do 30 dní od získání členství (s výjimkou služeb poskytovaných poskytovateli, jejichž zřizovatelem je stát)

Kategorie středisek

Systém kategorizace středisek stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace ve členských střediscích České hiporehabilitační společnosti (dále jen ČHS). Systém také umožňuje současným i budoucím klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace.

Střediska jsou rozdělena do 4 kategorií, v každé kategorii jsou seřazena abecedně dle své působnosti v krajích. Střediska mají svá loga. Podrobné informace včetně požadavků na vzdělání jsou v 2015_03_Metodika_kategorizace_stredisek_CHS.

Kategorie členských středisek:

  1. Středisko praktické výuky – terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a minimální 5 letou praxi v oboru. Hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
  2. Středisko doporučené hiporehabilitace – terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
  3. Registrované středisko – terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání, ale hiporehabilitační koně nemusí mít licenci nebo registraci pro parajezdectví.
  4. Přidružené středisko – terapeuti a instruktoři nesplňují kvalifikační a odborné požadavky nebo středisko nevyužívá ke své činnosti koně nebo pony, ale pracuje s jinými zvířaty.

Výše členského příspěvku

Výše ročního příspěvku pro Střediska praktické výuky (SPV) je 3400,- Kč (plus 500,- při registraci nového střediska, tj. celkem 3900,- Kč). Pokud se přihlašujete v druhé půlce kalendářního roku (tj. po 1. 7. včetně), je příspěvek 1700,- (plus 500,- registrační poplatek, tj. celkem 2200,- Kč).

Výše ročního příspěvku pro Střediska doporučené hiporehabilitace (SDH) je 3000,- Kč (plus 500,- při registraci nového střediska, tj. celkem 3500,- Kč). Pokud se přihlašujete v druhé půlce kalendářního roku (tj. po 1. 7. včetně), je příspěvek 1500,- (plus 500,- registrační poplatek, tj. celkem 2000,- Kč).

Pro Registrovaná střediska (RS) je výše ročního příspěvku 2500,- Kč (plus 500,- při registraci nového střediska, tj. celkem 3000,- Kč). Pokud se přihlašujete v druhé půlce kalendářního roku (tj. po 1. 7. včetně), je příspěvek 1250,- (plus 500,- registrační poplatek, tj. celkem 1750,- Kč).

Pro Přidružená střediska (PS) je výše ročního příspěvku 2200,- Kč (plus 500,- při registraci nového střediska, tj. celkem 2700,- Kč). Pokud se přihlašujete v druhé půlce kalendářního roku (tj. po 1. 7. včetně), je příspěvek 1100,- (plus 500,- registrační poplatek, tj. celkem 1600,- Kč).

Průběh registrace nového střediska a úhrada poplatku

Nové hiporehabilitační středisko - právnická osoba zašle elektronickou žádost o zařazení do jedné z kategorií dle svého uvážení a uhradí administrační poplatek ve výši 500,- Kč na e-shopu. Na základě odeslané žádosti bude žadatel vyzván k doplnění příslušných dokumentů. Do 14 dnů po obdržení kompletní dokumentace bude rozhodnuto o udělení kategorie a středisko bude vyzváno k úhradě členského poplatku. Poté bude středisku přiděleno členské číslo a bude uvedeno na webu ČHS.

Pro již stávající členská střediska - formuláře k prodloužení statusů či jejich rozšíření - naleznete po přihlášení v členské sekci.

Členskou organizací se může stát jakákoliv právnická osoba, která se…

Přihláška pro organizace - žádost o zařazení do kategorie