STANOVY                                                                                   České hiporehabilitační společnosti, z.s.

                                                                                           Článek I.

                                                                     Název, sídlo a postavení spolku
1.1  Název spolku: Česká hiporehabilitační společnost, z. s., zkratka: ČHS
1.2  Název pro mezinárodní styk: The Czech Equine Facilitated Therapy Association – CEFTA
1.3  Sídlo spolku: 613 00 Brno, Zemědělská 1
1.4  Emblém: Stylizovaný stojící kůň s hlavou pootočenou a skloněnou vpravo k ruce lidské postavy sedící na             vozíku.
1.5  Spolek působí na celém území České republiky.

                                                                                          Článek II.
                                                                                 Poslání a cíle spolku

2.1   ČHS je dobrovolný, neziskový, nepolitický, otevřený a nezávislý spolek.
2.2   Posláním ČHS je rozvoj, propagace a zkvalitňování metody hiporehabilitace – tedy všech aktivit a terapií s             pomocí koní pro osoby se zdravotním znevýhodněním nebo specifickými potřebami, jako doplňková                   služba pro oprávněné poskytovatele zdravotních služeb, sociálních služeb a sociální práce.
2.3   Cílem ČHS je sdružovat všechny zájemce o tuto činnost.
2.4   V rámci své činnosti ČHS organizuje a účastní se aktivit vedoucích k naplnění jejího poslání, zejména se                 jedná o školení odborníků ve všech oblastech hiporehabilitace. Dále organizuje nebo pomáhá                              organizovat soutěže, soustředění, vzdělávací, kulturní a společenské akce.
2.5   V rámci své činnosti ČHS podporuje a organizuje neformální vzdělávání dětí a mládeže ve střediscích ČHS,           včetně neorganizované mládeže.
2.6   V rámci své činnosti ČHS podporuje střediska, která poskytují služby v oblasti péče o rodinu a dítě, včetně           rodin, kde se narodilo dítě se specifickou potřebou a včetně rodin, pečujících o dítě se specifickou                         potřebou.
2.7    Usiluje o uznání metody činností obsažených v bodě 2.2 na nejvyšší odborné úrovni a podporuje jejich                  výzkum.
2.8    Pomáhá a spolupracuje při zakládání hiporehabilitačních středisek.
2.9    ČHS garantuje odbornost poskytovaných služeb u členských středisek.
2.10  K zajištění činnosti ČHS může zřizovat a provozovat vzdělávací střediska.
2.11  Při své činnosti ČHS udržuje kontakty a spolupracuje se všemi institucemi, orgány, organizacemi, hnutími            i fyzickými a právnickými osobami, které ve jmenovaných oblastech pracují nebo je podporují.
2.12  Spolek deleguje své zástupce do orgánů a organizací, jichž je členem, nebo kde je pozvaným hostem.
2.13  Spolek navazuje a udržuje v daných oblastech činnosti zahraniční styky.
2.14  Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek                  založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.
2.15  Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo              jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového                 majetku.
2.16  Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

                                                                                      Článek III. 

                                                                                        Členství

3.1   Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba nebo jiný               kolektiv, které mají předpoklady podílet se na rozvoji činnosti spolku a souhlasí s těmito stanovami. Nikdo           nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. Členové spolku neručí             za jeho dluhy. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba               určí jiného zástupce. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od                         okamžiku, kdy se stane členem spolku. V sídle spolku, v jeho úředních hodinách, má každý člen spolku                 právo nahlédnout do Řádů vydaných spolkem, které upravují jeho sportovní, společenský a                                     administrativní provoz.
3.2   Členství vzniká dnem přijetí za člena spolku představenstvem ČHS.
3.3   Členství ve spolku je nepřevoditelné, ani nemůže být předmětem daru nebo dědění.
3.4   Vznik členství:
        a. Členem spolku se může stát fyzická osoba po dosažení 15 let věku, která souhlasí bez výhrad se                             stanovami spolku (tzv. individuální členství). Nezletilí do 18 let svého věku se mohou zúčastnit činnosti                 ve spolku na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
       b.  Členem spolku se může stát rovněž právnická osoba, v rámci tzv. skupinového členství. V tomto případě               je právnická osoba nazývána členskou organizací. Využívání výhod a účast ve volbách se vztahuje na 3                 zástupce dané členské organizace, kteří se prokážou delegačním lístkem této organizace, není-li                             rozhodnuto spolkem jinak.
       c.   Členové spolku mladší 18 let mají právo účastnit se členské schůze, jejich hlas je poradní, nepřihlíží se k               tomuto hlasu pro účely usnášení se na členské schůzi.
        d.  Podmínkou vzniku členství ve spolku je souhlas se stanovami, programem a cíli ČHS, odevzdání řádně                   vyplněné přihlášky, zaplacení členského příspěvku. Členská schůze má právo zrušit rozhodnutí o                           přijetí, vyskytnou-li se k tomu závažné důvody.
3.5   Druhy členství:
        a. Plné členství – individuální nebo skupinové.
        b. Čestné členství – z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností z              oblasti vědy, kultury, politiky, školství a jiných oblastí společenského a ekonomického života, kteří                          souhlasí a podporují poslání a cíle spolku. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena                        spolku. Čestné členství může být odejmuto pouze z rozhodnutí členské schůze nebo na žádost tohoto                  člena. Čestný člen:
                               -  má právo se účastnit všech akcí spolku,
                               -  nesmí volit a nesmí být volen,
                               -  není započítán do počtu účastnících se členské schůze,
                               -  nemá povinnost hradit členské příspěvky.

3.6   Práva členů:
              a. Od 18 let volit a být volen do představenstva a revizní komise.
              b. Podávat předsedovi a členům představenstva podněty, návrhy a připomínky k činnosti ČHS a žádat                              o jejich vyjádření.
              c. Podílet se na činnosti spolku a být informován o všech akcích a aktivitách ČHS.
              d. Každý člen má právo obdržet na vlastní žádost všechny vydané informační materiály.
              e. Každý člen má právo účastnit se členské schůze, nahlédnout do zápisu z členské schůze a do zápisu                              ze zasedání představenstva.
              f. Členové ČHS mohou na základě všeobecně platných zákonů uzavírat s organizací pracovněprávní                                 vztahy.
3.7   Povinnosti členů:
            a. Řídit se stanovami spolku.
            b. Aktivně se podílet na plnění poslání a cílů spolku.
            c. Svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku.

            d. Pomáhat rozvíjet vztahy mezi členy ČHS na základě vzájemné úcty, spolupráce a porozumění.
            e. Platit pravidelně členské příspěvky ve výši a v termínech stanovených členskou schůzí.
            f. Účastnit se řádné členské schůze.
            g. Plnit úkoly uložené orgány spolku.
            h. Podílet se podle svého postavení ve spolku a případně svěřených kompetencí na správě spolkových                              záležitostí, a to s nejvyšší možnou péčí.
             i. Šetřit a chránit spolkové prostředky a majetek.
             j. Podílet se na popularizaci a propagaci spolku.

3.8   Zánik členství:
         a. Písemným oznámením vystoupení člena předsedovi nebo představenstvu spolku.
         b. Úmrtím člena.
         c. Vyloučením, schváleným členskou schůzí na základě závažného porušení povinnosti vyplývající z                           členství, zejména pak pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení stanov spolku a znevážení dobrého jména                 spolku a zvlášť hrubé porušení etických pravidel, jakož i za zneužití spolkového majetku, peněz a                           informací. Návrh na vyloučení může podat představenstvu kterýkoliv člen ČHS, vždy písemně a s                           řádným odůvodněním. Člen navržený na vyloučení musí být s návrhem seznámen minimálně 30 dní                     před zasedáním členské schůze a musí mít možnost podat k návrhu své stanovisko.
         d.Zrušením členství na základě nezaplacení členského příspěvku ve výši a v termínech stanovených                          členskou schůzí. Takovýto člen bude písemně nebo elektronicky upozorněn a vyzván k zaplacení                            příspěvku a registračního poplatku do 30 dnů. V případě negativní nebo žádné odpovědi členství po                      uplynutí této lhůty automaticky zaniká.
         e. Ukončením činnosti spolku.
         f. Ukončením členství nezanikají případné pohledávky ČHS vůči bývalému členu.

                                                                                      Článek IV.

                                                                                 Orgány spolku

    6.1   Orgány spolku jsou:
                 a. Členská schůze.
                 b. Představenstvo.
                 c. Předseda a místopředseda.
                 d. Odborné sekce.
                 e. Revizní komise.

                                                                                   Článek V.

                                                                              Členská schůze

5.1   Členská schůze je nejvyšším orgánem ČHS a tvoří ji všichni členové spolku.
5.2   Členskou schůzi svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně nebo kdykoliv,
         požádá-li o to nejméně polovina členů spolku.
5.3   O svolání členské schůze a k účasti na ní jsou členové vyzváni vždy písemně nebo elektronicky minimálně            30 dní před jejím uskutečněním.
5.4   Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina všech mandátů. Při hlasování mají                   členské organizace hlasy v počtu tří mandátů, fyzické osoby jeden mandát. Hlasuje se veřejně nebo tajně,           o způsobu hlasování rozhodne členská schůze. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze,                               představenstvo svolá nejpozději do 30 dnů náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez                     ohledu na počet přítomných mandátů. Průběh a pravidla členské schůze upravuje Jednací řád.

5.5   V případě potřeby, kdy nelze jednat jinak, zejména v naléhavých nebo neodkladných záležitostech, lze                 jednat a rozhodovat způsobem per rollam za pomoci využití elektronických komunikačních prostředků.               Hlasování per rollam se řídí Jednacím řádem, rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů ČHS.
5.6   O změně stanov spolku, o zrušení spolku, délce volebního období a odvolání člena představenstva                         rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných mandátů, v ostatních věcech rozhoduje               nadpoloviční většinou přítomných mandátů.
5.7   Členská schůze zejména:
               a. Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření, o činnosti představenstva a revizní komise.
               b. Schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky.
               c. Schvaluje rámcový rozpočet.
               d. Rozhoduje o výši členského příspěvku a jeho splatnosti.
               e. Volí a odvolává členy představenstva a revizní komise. Nerozhodne-li členská schůze jinak, volební                   období je tříleté.
               f. Rozhoduje o zrušení členství.
               g. Rozhoduje o zrušení spolku.
5.8   Z jednání členské schůze musí být vyhotoven zápis, který bude dán na vědomí členům ČHS do 30 dnů.                Zápisy se uchovávají po celou dobu existence spolku.

                                                                                     Článek VI.

                                                                               Představenstvo

6.1   Představenstvo ČHS je pětičlenné a je tvořeno předsedou, místopředsedou a zbývajícími členy
        představenstva ČHS.
6.2   Členové představenstva spolku jsou voleni členskou schůzí na dobu tří let. Pokud členská schůze nezvolí             nové představenstvo, pokračuje stávající představenstvo ve své činnosti až do zvolení nového                                 představenstva.
6.3   Představenstvo ČHS není statutárním orgánem spolku. Statutárním orgánem spolku je předseda
         a místopředseda.
6.4   Představenstvo ČHS rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti členské             schůze.
6.5   Představenstvo ČHS, v jehož čele stojí předseda ČHS, je nejvyšším výkonným orgánem spolku, který řídí              spolek mezi jednotlivými členskými schůzemi.
6.6   Členem představenstva může být pouze individuální člen ČHS.
6.7   Členem představenstva může být zaměstnanec ČHS, pokud je zároveň individuální člen ČHS.
6.8   Členem představenstva nesmí být člen revizní komise.
6.9   Schůzi představenstva svolává předseda nebo místopředseda ČHS nejméně 4krát ročně. Schůze se                      mohou konat formou osobního setkání nebo formou telekonference. Kterýkoliv člen se může zúčastnit                schůze představenstva konané formou osobního setkání na základě písemné žádosti doručené                              představenstvu minimálně 7 dní před jejím uskutečněním.
6.10  Představenstvo řídí činnost spolku v souladu se stanovami, vnitřními směrnicemi spolku a zápisy z                        členských schůzí, konaných po celé funkční období. Představenstvo odpovídá za řádné hospodaření                    spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o                majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Představenstvo je povinno jednat s péčí řádného            hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
6.11  Představenstvo vykonává níže uvedené pravomoci:
                a. Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
                b. Řídí činnost ČHS v období mezi členskými schůzemi a zajišťuje její chod.
                c. Vede evidenci členů. Rozhoduje o přijetí za člena spolku a navrhuje výši členského příspěvku a jeho                      splatnost.

                d. Spravuje majetek společnosti.
                e. Navenek za spolek jedná předseda nebo místopředseda (dle pověření), a to každý z nich                                          samostatně.
                f. Zajišťuje povinnosti ČHS vůči státu dané právním řádem.
                g. Jmenuje a odvolává šéfredaktora a členy redakční rady informačních materiálů ČHS.
                h. Svolává členskou schůzi.
                i. Předkládá jednou za tři roky členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl                       být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.
                j. Připravuje rámcový rozpočet ČHS.
               k. Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření.
               l. Vypracuje a předloží závěrečnou (výroční) zprávu do 30. června každého kalendářního roku.
               m.  Schvaluje zahraniční cesty členů představenstva případně i dalších osob (členů i nečlenů ČHS).

6.12  V případě odstoupení člena představenstva nebo revizní komise může představenstvo do nejbližší                        členské schůze na uvolněné místo kooptovat jiného člena ČHS. Odstoupení musí člen oznámit vždy                      písemně minimálně 60 dní předem.
6.13  Představenstvo může na základě závažného porušení stanov nebo obecných zájmů ČHS pozastavit                      členství v ČHS a jejich orgánech kterémukoliv členu ČHS a to až do rozhodnutí členské schůze.
6.14  Představenstvo může uzavírat pracovněprávní vztahy a schvalovat výši platu a náplň práce
          zaměstnanců ČHS.
6.15  K zajištění činnosti může představenstvo zřídit Sekretariát ČHS.
6.16  Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Představenstvo            rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
6.17  Ze zasedání představenstva se provádí zápis o závazných rozhodnutích, který je k dispozici k nahlédnutí             členům spolku. Zápis musí být pořízen tak, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky                byly předmětem jednání a jak konkrétně byly rozhodnuty.
6.18  Přípravu administrativních, ekonomických a právních podkladů, není-li v představenstvu ČHS rozhodnuto            jinak, zajišťuje předseda ČHS. Každý z členů představenstva má právo předkládat vlastní nebo oponentní            podklady podle své volby. V otázkách či procedurách, které jsou spolku jako právnické osobě uloženy ze              zákona, nelze hlasovat. Tyto otázky či procedury musí být splněny řádně a včas.

                                                                                     Článek VII.

                                                                         Předseda a místopředseda

7.1   V čele spolku stojí předseda ČHS, který je výkonným orgánem spolku zastupující spolek vůči třetím                      osobám, pokud není ve stanovách uvedeno jinak, a který odpovídá za správu a řízení spolku. Předseda                ČHS je odpovědný členské schůzi.
7.2   Předseda ČHS uskutečňuje usnesení členské schůze. Přitom je povinen při řízení záležitostí spolku                        postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, stanov a usnesení členské schůze.
7.3   Předseda ČHS vyřizuje průběžně záležitosti spolku a při řízení spolku rozhoduje o všech záležitostech,                  které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování členské schůze.
7.4   Pro účely správy spolkových záležitostí je předseda ČHS oprávněn zejména:
                a. svolat řádnou i mimořádnou členskou schůzi,
                b. řídit zasedání členské schůze a představenstva ČHS,

               c. přijímat opatření v rozsahu, které mu svěřila svým usnesením členská schůze a představenstvo ČHS,                     vždy však v souladu se stanovami spolku,
               d. uzavírat jménem spolku pracovněprávní vztahy a činit právní úkony.
7.5   Navenek jedná předseda ČHS tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.                 Jiná osoba než předseda je oprávněna zastupovat spolek pouze na základě zmocnění v rozsahu                             oprávnění  v plné moci udělené jí statutárním orgánem spolku. Plná moc musí obsahovat rozsah                           zmocnění, dobu platnosti, číslo a datum usnesení, kterým a kdy a kdo toto zmocnění udělil.
7.6    Za nepřítomného předsedu ČHS v rozsahu jeho pravomocí jedná místopředseda ČHS.
7.7    Předseda ČHS je povinen poskytovat informace členům spolku na členské schůzi o otázkách hospodaření            spolku. Na konci roku je povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření spolku. Účetní uzávěrka musí                být předložena ke schválení členské schůzi do každého 31. ledna roku následujícího po ukončení                          předchozího roku.
7.8    Předseda koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců spolku.
7.9    Předseda provádí hodnocení práce členů představenstva.
7.10  Místopředseda zastupuje předsedu v bodech 7.2 – 7.5.

                                                                                       Článek IX. 

                                                                                   Odborné sekce

9.1   Členové ČHS mohou být podle svého zaměření zapojení do odborných sekcí, které představenstvo                       zakládá dle aktuální potřeby ČHS a požadavků členské základny.
9.2    Členové dané odborné sekce si volí svého koordinátora, který koordinuje činnost své sekce.
9.3    Koordinátoři sekcí podávají zprávy o činnosti svých sekcí při každém jednání představenstva a členské                 schůzi na základě písemné výzvy.
9.4   Činnost odborné sekce zaniká, pokud má méně než 3 členy nebo po dobu 12 měsíců nevykázala žádnou            činnost.
9.5   Odborné sekce v koordinaci s představenstvem ČHS podle svého zaměření samostatně spolupracují s                odbornými i dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí.

                                                                                         Článek X.

                                                                                    Revizní komise

10.1   Člen RK může být pouze individuálním členem ČHS.
10.2   Revizní komise je kontrolním a revizním orgánem ČHS, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
10.3   Schůzi revizní komise svolává kterýkoliv její člen nejméně 2krát ročně.
10.4   Revizní komise má 3 členy, je volena členskou schůzí na tříleté období a volí ze svých členů předsedu.                  Pokud členská schůze nezvolí novou revizní komisi, pokračuje stávající revizní komise ve své činnosti až                do zvolení nové revizní komise.
10.5   Revizní komisi přísluší:
                    a. Dohled nad hospodařením spolku.
                    b. Dohled nad dodržováním stanov a plnění usnesení členské schůze.
                    c. Při zjištění nedostatků upozorňovat představenstvo a podávat písemné návrhy na jejich                                          odstranění. Pokud se představenstvo k návrhům revizní komise nevyjádří do 60 dnů, může                                      revizní komise upozornit členskou základnu.
                     d. Předkládat zprávy o výsledcích revizí a kontrolní činnosti členské schůzi. Kontrolu provádí                                        nejméně 1 krát ročně.
10.6   Představenstvo je povinno předložit revizní komisi do 60 dnů na základě písemné žádosti jakékoliv                       doklady týkající se hospodaření ČHS i celé její činnosti.

10.7   V případě, že revizní komise je požádána o vyjádření k dokumentům ČHS, své stanovisko musí předložit               písemně do 30 dnů.
10.8   Ze zasedání revizní komise se provádí zápis, který je zaslán představenstvu v elektronické formě do 5                   pracovních dnů od konání zasedání revizní komise. Tento zápis je k dispozici k nahlédnutí členům spolku.
10.9   Členové revizní komise nemohou být zároveň členy představenstva, mohou se však zúčastňovat jeho                   jednání při osobních setkáních s hlasem poradním.
10.10 Členem revizní komise nemůže být zaměstnanec ČHS.

                                                                                      Článek XI.

                                                                              Zásady hospodaření

11.1   ČHS hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který používá k plnění svého poslání.
11.2   Zdroji majetku jsou zejména:
                    a. Členské příspěvky.
                    b. Dary a dědictví.
                    c. Výnosy majetku.
                    d. Účelové a jiné dotace, příjmy z veřejných rozpočtů.
                     e. Příjmy z výtěžku vlastních akcí a činnosti.
11.3   ČHS může zřídit hospodářskou jednotku. K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního               platebního styku zřizuje ČHS jedno pokladní místo (pokladnu) a dále pak běžné i termínované, případně             depozitní účty u peněžních ústavů. Podpisová práva k nakládání s účty zajišťuje představenstvo spolku                 svým usnesením tak, aby případná dispozice byla vázána minimálně na podpisy dvou osob.                                   Představenstvo ČHS z důvodu bezpečného a operativního pokladního a finančního provozu spolku                       může vydat vnitřní směrnice spolku, která stanoví bližší podmínky finančního provozu spolku, včetně                   určení náležitostí ověřování, přezkušování a likvidace účetních, platebních a pokladních dokumentů                     spolku.
11.4   Za správu majetku a hospodaření odpovídá představenstvo, které každoročně předkládá revizní komisi a            členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky. Je-li to užitečné nebo jinak prospěšné,                    může představenstvo ČHS pro účely nadstandardní ochrany spolkového majetku, provozu, včetně                        majetku a hodnot samotného členstva spolku před nahodilými nebo nepříznivými vlivy, sjednávat                        pojistné smlouvy.
11.5   Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
11.6   Představenstvo odpovídá za řádnou evidenci majetku a finančních prostředků a jejich účelné využívání.
11.7   Představenstvo je povinno hospodařit s dary a příspěvky podle pravidel, která předem písemně stanoví               fyzická nebo právnická osoba, která je poskytla. Pokud tato pravidla předem stanovena nebyla, musí být             dary a příspěvky využity ve smyslu poslání a cílů spolku.
11.8   Finanční prostředky spolku jsou uloženy na zvláštním účtu v peněžním ústavu. Nakládání s majetkem se             řídí obecně závaznými právními předpisy.
11.9   Dispoziční právo s finančními prostředky spolku má předseda a místopředseda.
11.10 Spolek může s jinými subjekty uzavírat smlouvy o součinnosti k dosažení určitého cíle, popřípadě k                       uplatňování jiného společného zájmu. K platnosti smlouvy je třeba písemné formy. Smlouvou o                             součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího provádění, práva a povinnosti zúčastněných stran               a prostředky, kterými k součinnosti přispívají.
11.11  Ve smlouvě o součinnosti může být stanoveno, že smlouva pozbude účinnosti dohodou zúčastněných                  stran, dosažením cíle, pro který byla uzavřena, nebo jinou skutečností ve smlouvě uvedenou. V takové                smlouvě je třeba vymezit účel této součinnosti v podobě jednoho či více cílů; tím může být spolupráce                  při prosazování zájmů svých členů nebo zájmů celé společnosti, způsob, jakým má být tento účel                           prováděn; způsob provádění stanoveného účelu může mít charakter určité osobní, věcné nebo finanční               pomoci, právních rad a konzultací, zastupování apod.

                                                                                    Článek XII.  

                                                                                  Zánik spolku

12.1   Spolek zaniká buď rozdělením, dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem či spolky, nebo                     pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení. Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na             tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn:
                              a. vyvíjí činnost zakázanou nebo v rozporu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,                                            ve znění pozdějších předpisů.
                              b. nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo
                              c. brání členům ze spolku vystoupit.
12.2   Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům.

                                                                                        Článek XIII.
                                                                              Závěrečná ustanovení

13.1   Tyto stanovy jsou platné dnem jejich schválení členskou schůzí ČHS.
13.2   Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména                       zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 90/2012 Sb., o                   obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

   

   V Praze dne: 16. 4. 2023

Schváleno členskou schůzí dne: 15. 4. 2023