Aktivity ČHS v programu Erasmus+ 2018 - 2020

Náš projekt odbržel cenu DZS jako nejlepší porjekt v kategorii Divezita a inkluze

Celou publikaci si můžete stáhnout a pročíst, náš projekt je na str. 29.

Innovations of education in hippotherapy - Extending lector competences

Start: 01-09-2018 - End: 28-02-2021

Project Reference: 2018-1-CZ01-KA204-048149

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Coordinator
Česká hiporehabilitační společnost, z.s.

Partners
NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY
Horse Therapy Association

ČHS se zapojila do programu Erasmus+, do projektů věnujících se organizaci vzdělávání dospělých. Projekt strategických partnerství, označovaný jako Klíčová akce 2 (KA 2), je projektem zaměřeným na podporu inovace s výměnou zkušeností a dobré praxe a je věnovaný rozšíření kompetencí lektorů kurzů hiporehabilitace.

Cílem projektu 2018-1-CZ01-KA204_048149 je vytváření, testování a zavádění inovativních metod v hiporehabilitaci. Jedná se o zvýšení kompetencí lektorů kurzů hiporehabilitace. Vzájemnou výměnou zkušeností v oblasti výuky hiporehabilitace chtějí všichni partneři dosáhnout zvýšení efektivity jednotlivých přístupů k výuce budoucích terapeutů a instruktorů pro hiporehabilitaci. Získané zkušenosti, teoretické znalosti, praktické dovednosti a příklady dobré praxe získané během studijních cest a workshopů budou sloužit jako základ pro tvorbu výstupů projektu - vytvoření nových metod, nástrojů a přístupů ve vzdělávání dospělých v hiporehabilitaci, především v implementaci výstupů do vlastního procesu výuky. Výstupem by měl být společně vytvořený model E-learningového kurzu, který by měl představovat cestu k zefektivnění způsobu pedagogické práce, k oslovení většího počtu zájemců, k vytvoření studijních materiálů pro další vzdělávání pracovníků. Z našeho pohledu přinese zvýšení flexibility vzdělání a zatraktivnění vzdělávání prostřednictvím moderních vyučovacích technik. Každá z partnerských organizací se bude podílet na vytváření, testování a zavádění inovativních metod do vlastní praxe.

Erasmus + je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Podporu a příležitosti nabízí prostřednictvím partnerských organizací, které se programu zúčastní. V našem případě se jedná o partnerství tří organizací ze tří zemí zcela odlišných kulturních, společenských a historických tradicí, včetně tradic využití koní, které v průběhu 24 měsíců budou spolupracovat na realizaci projektu. Volba partnerů vycházela z našich zkušeností. Tureckým partnerem je Nevsehir Haci Bektas Veli University, se kterou máme velmi dobré zkušenosti z minulých projektů Erasmu (projekty mobility Epona Brno a FANY Hostěnice). Pracovníci univerzitního oddělení Tělesné výchovy a sportu mají v plánu zařadit kurzy o terapeutickém ježdění a HPSP (AVK) do kurikula vzdělávání. V roce 2018-19 bylo v rámci university vybudováno "Jezdecké aplikační a výzkumné centrum", stáje a zázemí pro 40 koní, které bude sloužit i jako hiporehabilitační centrum pro zájemce z okolí. V rámci představení Nevsehir Haci Bektas Veli University nás zaujaly možnosti spojení s výzkumem v oblasti hiporehabilitace. Profesor dr. Selcuk Akpinar představil práci biolaboratoře univerzity a její návaznost na výzkumy v oblasti působení hipoterapie.

Bulharským partnerem je BETA (Bulgarian Equine Therapy Association), nově vzniklá bulharská hiporehabilitační společnost. Její předsedkyně Mgr. Veselina Feldman je účastnicí vzdělávacího programu ČHS. V Bulharsku se hiporehabilitace teprve rozvíjí, zájmem této organizace je získat co nejvíce podkladů pro vznik vzdělávacích programů pro budoucí instruktory a terapeuty.

Zapojení do mezinárodní spolupráce přineslo všem účastníkům neocenitelné výhody: inspiraci, vzájemné učení, spolupráci a podporu, bourání předsudků a získání přátelství. Všichni lektoři rozšířili své zkušenosti, odborné znalosti a dovednosti v metodice EFT, znalostech a praxi potřebné k implementaci do kvalitního výukového procesu. Mezi další výhody patří zlepšení jazykových dovedností a IT dovedností.

Výstupy

Cílem projektu bylo zvýšit odbornost lektorů / lektorů EFT. Dále sdílet a získávat nové znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zavedení inovativních metod v EFT. Našimi partnery byly Bulharská asociace pro terapii koní ze Sofie a Turecká univerzita Nevşehir Hacı Bektaş Veli z Nevsehiru.

Prvním cílem bylo rozšířit znalosti a dovednosti lektorů EFT potřebné k zahájení, sdílení a úspěšné implementaci inovativních metod EFT / hipoterapie, což trvale zvýší kvalitu a účinnost této metody v každé partnerské zemi. Cíle jsme chtěli dosáhnout realizací čtyř pracovních setkání současných a budoucích lektorů EFT. Tento cíl byl navzdory problémům spojeným s karanténními opatřeními covid-19 plně splněn. Všechny čtyři plánované projektové schůzky byly realizovány s plným počtem účastníků ze všech organizací. V rámci mobility jsme se seznámili s novými vyučovacími metodami, včetně možností využití moderních technologií, obohatili jsme se o lektory z jiných evropských zemí a rozšířili své interkulturní kompetence, v neposlední řadě na základě různých tradic jízdy na koni každé zúčastněné země. Tyto nově nabyté znalosti a dovednosti budou implementovány do inovativních vzdělávacích programů přístupných odborné i laické veřejnosti v celé EU.

Druhým cílem bylo napsat praktický nástroj - manuál - Úvod do metodiky EFT. Výsledná metodická podpora byla dokončena na základě průběžně získaných zkušeností, společných diskusí a představovala manuál pro implementaci Standardů kvality do praxe EFT. Tato metodika není pouze podporou výuky pro lektory. Rovněž podporuje rozvoj metody EFT v partnerských zemích. Tvorba metodiky nebyla financována z grantových prostředků, přesto je součástí výsledků našeho projektu. Metodika EFT také tvoří základ pro e-learningový kurz v angličtině, přístupný online pro veřejnost.

Třetím cílem bylo vytvořit koncept a učební plán pro virtuální vzdělávací program jako e-learningový nástroj. Pokud jde o nastavení e-learningového kurzu, účastníci se dohodli na e-learningovém modulu, webhostingu a jeho obsahu. Tento kurz bude tvořit základ osnov pro moduly školení v partnerských organizacích. Tvorba e-learningu nebyla financována z grantových fondů, přesto je součástí výsledků našeho projektu. Za správu e-learningu odpovídá koordinátor.

Úspěchem nad rámec projektu je vytváření partnerských vzdělávacích programů. V průběhu projektu byly pro naše partnery vytvořeny vzdělávací systémy. Všichni partneři již na svých sociálních sítích a webových stránkách představují nové vzdělávací aktivity, založené na zkušenostech získaných během tohoto projektu Erasmus+.

Další možností šíření výstupů

Erasmus+ Project Results Platform 
EPALE - metodikae-kurz

Projektová setkání

Brno

Ve dnech 27. 3. - 31. 3. 2019 se uskutečnil první pracovní workshop v Brně, kterého se zúčastnilo 24 současných i budoucích lektorů hiporehabilitace. Před uskutečněním mobility se lektoři seznámili se stavem hiporehabilitace ve svých partnerských organizacích a s legislativou s tím spojenou. Tématem setkání byla podpora spolupráce na odborné úrovni, organizační zajištění výuky v kurzech, organizační vedení vlastního procesu výuky s ukázkami dobré praxe české hiporehabilitační školy - struktura, organizace a metodika ČHS, požadavky na terapeutické koně, ukázky vzdělávacích jednotek jednotlivých oborů HR. Program byl rozdělen na teoretickou a praktickou část s praktickými účastníky, kteří měli možnost vidět a účastnit se reálných terapeutických lekcí. Za podstatné považujeme vlastní osobní zkušenost, prostřednictvím získaných zkušeností mohou účastníci projektu usnadnit proces výuky ve svých zemích. Každé ráno jsme začali s částí teorie v konferenčním sále. Diskutovali jsme o stavu a úrovni vzdělání v této oblasti v každé z jednotlivých partnerských zemí, o organizaci hiporehabilitace. Nechyběl úvod do hipoterapie v fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP, dříve AVK) i do hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP). Zajímavou zkušeností byly diskuze o využití mnoha plemen koní a o certifikačním programu pro koně zařazené do hiporehabilitace. Odpoledne následovaly praktické ukázky jednotlivých oborů hiporehabilitace ve Středisku praktické výuky Epona Brno. Večery byly věnovány nejen výměně zkušeností, ale bylo dost času a prostoru pro navázání osobních přátelství.

Dny byly náročné na pozornost a energii nás všech. Byli jsme ohromeni ochotou našich partnerů se učit, nadšením, se kterým se snažili zapojit do všech nabízených činností a zaujetím spolupracovat nejen ve svém týmu. Každý z nás se naučil hodně a užil stejně. Pro český tým to byla první zkušenost s projektem Erasmus +, největší přínos mobility spatřujeme v oblasti nárůstu kompetence odborné a didaktické. Hiporehabilitace má v České republice pomalu třicetiletou tradici, vzdělávací programy běží od roku 1984. Nyní přichází doba, kdy i my chystáme změny v organizaci výukových programů. Bylo pro nás přínosné ujednotit si pohled na potřeby a nároky jednotlivých oborů hiporehabilitace, v praxi si ověřit nové metodické postupy, takže i my jsme se naučili hodně o naší připravenosti a spolupráci.

Už se těšíme na setkání ve Varně na konci června 2019. Budeme diskutovat o vzdělávacích
kurzech podrobněji a seznámíme se s praxí v Bulharsku.

Varna, Bulharsko

Druhá vzdělávací aktivita se uskutečnila 20. 6. 2019 - 23. 6. 2019 ve Varně v Bulharsku, zúčastnilo se ho 24 účastníků projektu a 4 zájemci ze strany bulharského partnera jako hosté na vlastní náklady. Od března 2019 se u našich zahraničních partnerů udály velké změny. Bulharský tým stál u zrodu bulharské hiporehabilitační asociace - Bulgarian Equine Therapy Association, u tureckého partnera došlo ke zvýšení kvalifikace jednotlivých lektorů (např. dokončené PhD. studia na téma EAA, habilitace akademických pracovníků). Bulharský tým představil nově vzniklé výukové hiporehabilitační centrum ve Varně, připravil program na téma Psychologie pomocí koní, český tým připravil ukázky intenzivní hipoterapie a teambuildingové zapojení v rámci her. Naši partneři přistoupili k plnění svých úkolů velmi svědomitě, a tak mohla proběhnout řízená diskuze „u kulatého stolu“. Tématem byly zkušenosti v přípravě vlastního vzdělávacího modulu – jak a na jakých základech sestavit učební plán, vytvořit učební osnovy a jak by měly probíhat např. závěrečné zkoušky. Tématem byly i inovace prostřednictvím zavedení e-learningového vzdělávání v kombinaci s praktickým vyučováním. Za podstatné považujeme vlastní osobní zkušenost, prostřednictvím získaných zkušeností si mohli účastníci projektu již připravit a usnadnit zahájení procesu výuky ve svých zemích. Nyní přichází doba, kdy i my chystáme změny v organizaci výukových programů a zavedení e-learningu do výuky v kurzech ČHS.

Nevsehir, Turecko

Třetí vzdělávací aktivita se uskutečnila 26. 9. - 30. 9. 2019 v Nevsehiru v Turecku na půdě Nevsehir Haci Bektas Veli University. Pracovníci univerzitního oddělení Tělesné výchovy a sportu zde mají v plánu zařadit kurzy o terapeutickém ježdění a HPSP (dříve AVK) do kurikula vzdělávání. V roce 2018 bylo v rámci university zahájeno budování „Jezdeckého aplikačního a výzkumného centra“, které po ohlasech ze setkání v Brně a Varně (jako administrátor se zúčastnil i generální sekretář univerzity) získalo plnou podporu. Turecký partner nás přivítal v nově otevřeném jezdeckém centru a představil i 8 nových koní. Představil práci biolaboratoře univerzity a její návaznost na výzkumy v oblasti působení hipoterapie. Doménou tureckých partnerů budou vzdělávání prostřednictvím koní (HPSP - dříve AVK) a hiporehabilitace, připravili zajímavý program s ukázkami her a práce v oblasti HPSP (dříve AVK). Český tým připravil ukázky hipoterapie. Zajímavou zkušeností pro všechny byla příprava koní pro hiporehabilitaci, protože noví koně ještě nemají potřebný specializační výcvik, do kterého se zapojili všichni účastníci setkání. Další zajímavou zkušeností byly diskuze o využití mnoha plemen koní a o certifikačním programu pro koně zařazené do hiporehabilitace. V závěrečné části představili naši partneři modely svých vzdělávacích programů, bulharský tým již zažádal o akreditaci. Český tým představil návrh e-learningového vzdělávacího programu, který bude pilotně vyzkoušen v rámci zahájení výuky v říjnu 2019. Velkou zkušeností pro náš tým byla příprava e-learningu jako prostředku inovace ve vzdělávání. Pozitivně hodnotíme i zlepšení jazykového vybavení účastníků programu. Poslední setkání v červnu 2020 se bude věnovat tvorbě metodiky a zhodnocení elearningu, který dostanou naši partneři k dispozici na vyzkoušení. Vzhledem k aktivitě všech partnerů věříme, že program projektu bude splněn obsahově i podle harmonogramu.

Praha

Čtvrtá vzdělávací aktivita se uskutečnila 18. 1. - 21. 1. 2021 v Praze. Původně plánovaná aktivita se podle harmonogramu projektu měla uskutečnit již 10. 6. - 13. 6. 2020 v Praze. O přesunu setkání do Prahy  jsme informovali národní agenturu. Důvodem byl především zájem našich zahraničních partnerů poznat další pracoviště hiporehabilitace, z logistického hlediska se jevila nejdostupnější Praha. Z důvodů opatření zavedených v souvislosti s pandemií COVID-19 však musela být aktivita zrušena. Hledali jsme náhradní řešení. Na základě domluvy s partnery jsme požádali o prodloužení doby trvání projektu. Naše žádost byla schválena a projekt byl prodloužen na 30 měsíců od  1. 9. 2018 do 28. 2. 2021. I druhý naplánovaný termín 13. 10. – 16. 10. 2020 byl odložen z důvodů nařízeného nouzového stavu a tím omezení cestování zejména pro zahraniční účastníky.

Po celou dobu jsme byli v kontaktu s pracovnicemi Domu zahraniční spolupráce a společně jsme se snažili najít nejvhodnější řešení, protože všichni jsme měli zájem projekt dokončit tak, jak byl naplánován. Po celou dobu byl realizační tým ČHS v kontaktu s realizačními týmy našich partnerů.  Pro dokončení projektu bylo stěžejní udržení komunikace mezi jednotlivými partnery projektu, vytvoření diskuzního fóra jako poradenské opory, zajištění telefonické podpory, videokonference – skype/zoom konference, ale i kontakty přes sociální sítě, kde jsme si sdělovali svoje novinky a sdíleli radost z pokroků.

Po domluvě všech partnerů byla naplánovaná čtvrtá poslední aktivita na 18. 1. -  21. 1. 2021 v Praze. Tato aktivita se uskutečnila i přes problémy s omezeními zavedenými v souvislosti s pandemií COVID-19. Pracovního setkání se zúčastnilo všech 24 současných a budoucích lektorů hiporehabilitace. Cílem bylo seznámení s provozem hiporehabilitace ve dvou pražských centrech - Sdružení SRAZ, z.s. a Caballinus, z.s. Dalším programem setkání bylo vytvoření praktického nástroje - příručky – Metodika hipoterapie - Methodology of Equine Facilitated Therapy (EFT), vytvoření koncepce a osnovy vzdělávacího programu a nástroje e-learningu. Každý z partnerů představil svůj návrh vzdělávacích programů. Tým z Bulharska připravil vzdělávací program postavený na technikách Equine Facilitated Psychotherapy and Learning (EFPL), turecký partner vzdělávací program pro asistenty Equine Facilitated Learning (EFL). Diskuze se pak týkala i praktických záležitostí jako organizační zajištění výuky v kurzech, organizace a vedení vlastního procesu výuky hipoterapie, využití e-learningu, propagace a akreditace. Společně jsme zvládli dokončit naše výstupy a ještě další pracovní cíle nad rámec stanovený projektem. Po vzoru našich partnerů český tým připravil e-learningové vzdělávací aktivity pro zájemce o hiporehabiltaci více informativního charakteru, který bude veden i v anglickém jazyce a o který již naši partneři projevili velký zájem.

Naši partneři z Bulharska i Turecka již na svých sociálních sítích prezentují nové vzdělávací aktivity, jejichž základ stojí na zkušenostech získaných během projektu Erasmus+, a na kterých jsme se společně podíleli. Tyto vzdělávací aktivity povedou lektoři, kteří se zúčastnili projektu.

Více informací je na našem anglickém webu zde.