Od 1. 1. 2020 platí nová aktualizace termínů, detailní informace zde.

OFICIÁLNÍ SLOVNÍK
ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI

V roce 2009 ČHS vytvořila oficiální slovník pojmů užívaných v hiporehabilitaci, který se pravidelně aktualizuje.

 1. TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI
 2. TERMÍNY A SLOVNÍ SPOJENÍ, KTERÉ SE V HIPOREHABILITACI NEPOUŽÍVAJÍ
 3. SOUHRN POUŽITÝCH ZKRATEK

1.     TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI

Hiporehabilitace (HR) je oborem ucelené rehabilitace a zastřešuje všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Hiporehabilitace se dělí na obory:

 • Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)
 • Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)
 • Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)
 • Parajezdectví

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) je jednou z technik fyzioterapie a ergoterapie, prakticky prováděná kvalifikovaným fyzioterapeutem/ergoterapeutem (s odbornou způsobilostí k výkonu povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.) s kurzem HTFE pod ČHS. 

Fyzioterapeut/ergoterapeut cíleně využívá pohybu hřbetu kráčejícího koně jako balanční plochu k ovlivnění senzorických, neuromotorických a kognitivních funkcí ke zlepšení kvality života klienta. 

Kůň/pony zařazený do HTFE absolvoval speciální výcvik a má složenou Specializační zkoušku ČHS. 

 • Klient HTFE – pacient, klient, dítě a dospělý zařazení do HTFE na základě indikace lékaře
  a udělení písemného souhlasu o poskytování HTFE.
 • Poskytovatel HTFE –právnická nebo fyzická osoba poskytující HTFE.
 • Hipoterapeutický tým – skupina lidí spolupracujících v rámci HTFE; jsou spoluodpovědní  
  za korektnost užitých prostředků a zajištění optimálních podmínek a zázemí pro poskytování  
  bezpečné a kvalitní odborné terapie. Základní členové týmu jsou terapeut a cvičitel koní  
  pro hiporehabilitaci. Dalším členem je vodič koně a asistent. Členem může být i lékař. Všechny osoby splňují personální a kvalifikační požadavky dle Standardů kvality pro HTFE České hiporehabilitační společnosti (dále jen ČHS).
 • Pracovník HTFE – člen hipoterapeutického týmu.
 • Terapeutická jednotka HTFE (dále jen TJ) – časový úsek v délce 5-20 minut, kdy je klient umístěn terapeutem do příslušné polohy na hřbetě kráčejícího koně bez sedla, pouze na dečce. Klient může být na koni pasivně polohován nebo polohu udržuje aktivně, může se držet např. za madla, nebo se opírat o různé polohovací pomůcky. Frekvence TJ je 1-3 krát týdně s minimální délkou celkové intervence 3 měsíce. Kůň je veden vodičem a klient je vždy jištěn z jedné strany terapeutem a v případě potřeby i z druhé strany asistentem.
 • Polohovací pomůcky – během TJ pro dosažení terapeutického cíle a udržení požadované pozice klienta se na základě odborného posouzení terapeutem může na koni využívat k terapii různých typů madel, podložek, overballu, physioballu, polštářů, válečků a speciálně připravených polohovacích, nebo kompenzačních pomůcek.

Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP) – definice je v procesu aktualizace

 • Cílové skupiny pro poskytování HTP -  pacienti/klienti s duševní poruchou nebo onemocněním dle MKN-10 (organické duševní poruchy včetně demencí, duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, schizofrenie a jiné psychotické poruchy, poruchy nálady, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, sexuální dysfunkce, poruchy osobnosti, mentální retardace, poruchy psychického vývoje, poruchy chování a emocí u dětí) anebo s jiným onemocněním dle MKN-10.
 • Pacient/klient HTP – pacient/klient zařazený do HTP na základě indikace lékaře a udělení písemného souhlasu o poskytování HTP.
 • Poskytovatel HTP – fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
 • Pracovník HTP – osoba, která splňuje personální a kvalifikační požadavky dle Standardů kvality pro HTP České hiporehabilitační společnosti.

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)  jedna z disciplín hiporehabilitace; certifikovaný instruktor HPSP (pedagogické, sociální nebo zdravotně-sociální vzdělání) cíleně využívá kontakt a interakci s koněm a prostředí určené pro chov koní, jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se speciálními potřebami, tedy lidí se zdravotním znevýhodněním nebo v nepříznivé sociální situaci nebo lidí těmito znevýhodněními ohrožených v rámci aplikovaných disciplín pedagogiky, sociální práce a sociální terapie.

 • Služba HPSP – provozování HPSP za účelem poskytnutí podpory a pomoci osobám se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami.
 • Poskytovatel služby HPSP – právnická nebo fyzická osoba, poskytující službu HPSP (dále jen „poskytovatel“).
 • Pracovník HPSP – osoba, která vykonává práci v rámci procesu HPSP (zaměstnanec, dobrovolník, externí odborník).
 • Zájemce o službu HPSP – osoba, která projevila zájem o poskytnutí bližších informací o službách, podmínkách jejich poskytování atd. s úmyslem jich využít, tzn. do uzavření dohody (dále jen „zájemce“).
 • Uživatel služby HPSP – osoba využívající služby HPSP, tzn. od okamžiku uzavření dohody (dále jen „uživatel“).
 • Uživatelská organizace – právnická osoba využívající služby HPSP (zdravotnická, sociální, pedagogická nebo volnočasová organizace).

Parajezdectví – obor hiporehabilitace, dříve pod názvem Sportovní ježdění hendikepovaných. Jezdec se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží. Parajezdectví se dělí na disciplíny:

 • Paradrezura – disciplína parajezdectví, drezura upravená pro jezdce se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami, což je klasická jezdecká disciplína, kdy jezdec předvádí se svým koněm předem danou úlohu na drezurním obdélníku.
 • Paraparkur – disciplína parajezdectví, skokové soutěže pro jezdce se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Jezdí se buď v páru – zdravý jezdec následován parajezdcem, nebo jednotlivě.
 • Paravoltiž – disciplína parajezdectví, voltižní ježdění modifikované pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Cvičí se na neosedlaném koni. Využívá se voltižních madel a dečky. Kůň je veden na lonži lonžérem na voltižním kruhu v kroku o průměru 15 - 18m. Cvičenci cvičí sestavy jednotlivce, dvojic a skupin (3-4 cvičenci).
 • Paravozatajství – disciplína parajezdectví, vozatajství upravené pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami, které samostatně nebo pod odborným dozorem za pomoci speciálních pomůcek ovládají koně v zápřeži.
 • Parawestern - disciplína parajezdectví vycházející z klasických westernových disciplín, které jsou přizpůsobené pro jezdce se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami, řídí se pravidly WCR (Western Club Riding).
 • Klasifikátor handicapu – specialista s osvědčením FEI Para-Equestrian, který je oprávněn hodnotit parasportovce s cílem je rozdělit do tříd, které jim umožní optimální úspěch a fair play. Klasifikátorem handicapu může být jen fyzioterapeut nebo lékař.
 • Rozhodčí – osoba proškolená ČJF, WCR nebo ČHS, která dbá na dodržování určených pravidel (technický delegát) a která rozhoduje o výsledcích parajezdeckých soutěží.

Hiporehabilitační tým – skupina lidí spolupracujících v rámci HR; jsou spoluodpovědní za korektnost užitých prostředků a zajištění optimálních podmínek a zázemí pro poskytování a kvalitní odborné HJ. Členové týmu jsou cvičitel koní, instruktor nebo terapeut, vodič koně a asistent.

 • Terapeut – osoba, která prošla speciálním výcvikem v jedné nebo více odvětvích zdravotnictví  a má osobnostní předpoklad vykonávat tuto náročnou práci:
  • v HTFE má terapeut vzdělání v oboru fyzioterapeut nebo ergoterapeut a absolvoval Specializační kurz „Příprava pro speciální činnost rehabilitačních pracovníků v metodice hiporehabilitace“ nebo „Hiporehabilitace“ pod NCO NZO Brno nebo odborný kurz „Hipoterapie“ či "Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii" pod ČHS.
  • v HTP terapeutem je odborný garant - lékař se specializací v oboru psychiatrie nebo klinický psycholog a vedoucí zdravotnický pracovník hiporehabilitace - všeobecná sestra bez odborného dohledu nebo psychiatrická sestra bez odborného dohledu nebo zdravotně-sociální pracovník s kurzem „Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění“ pod Masarykovou Univerzitou Brno, nebo kurzy "Psychoterapie pomocí koní" či "Hipoterapie v psychiatrii a psychologii" pod ČHS.
 • Instruktor pro HPSP – osoba, která vede proces HPSP a nese za něj odpovědnost; má VŠ, VOŠ, SŠ vzdělání humanitního zaměření (psychologie, sociální práce, pedagogika), pedagogické minimum, asistent pedagoga, pracovník v sociálních službách a má „Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění“ pod Masarykovou Univerzitou Brno nebo kurz „Aktivity s využitím koní“  nebo "Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi" pod ČHS.
 • Asistent – proškolená osoba, která pomáhá terapeutovi, instruktorovi nebo cvičiteli s naplněním cíle terapeutické nebo jezdecké lekce.
 • Cvičitel koní pro hiporehabilitaci (dále jen cvičitel koní) – plnoletá vyškolená osoba, která připravuje koně pro hiporehabilitační účely. Ideálně také vede koně během hiporehabilitační jednotky.
 • Vodič koně – proškolená plnoletá osoba, která vede koně během hiporehabilitační jednotky. Může jím být i cvičitel.
 • Cvičitel jezdectví pro parasport – cvičitel jezdectví pod Českou jezdeckou federací (ČJF) se speciálním školením v rámci Federation Equestrian International - Para-Equestrian (dříve I.P.E.C.), případně se specializačním kurzem pod ČHS.
 • Lonžér – osoba starší 18ti let se splněnou lonžovací zkouškou pod ČJF nebo ČHS.

Členské středisko – právnická osoba, která splňuje povinnosti člena dle stanov ČHS.

 • Středisko doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH) – členské středisko, které splňuje nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty v jednotlivých disciplínách hiporehabilitace, a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní dle dokumentu Středisko doporučené hiporehabilitace - metodika pro udělení statusu.
 • Středisko praktické výuky (dále jen SPV) – členské středisko, které splňuje nároky na zajištění a provádění odborných praxí v jednotlivých disciplínách hiporehabilitace, a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní dle dokumentu Středisko praktické výuky - metodika pro udělení statusu.

Odborné sekce ČHS – členové ČHS mohou být podle svého zaměření organizováni v odborných sekcích, které v koordinaci s představenstvem podle svého zaměření vytváření dokumenty, standardy, metodiky, organizují vzdělávací akce a samostatně spolupracují s odbornými i dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí.

Hiporehabilitační kůň – speciálně vybraný a vycvičený kůň nebo pony pro hiporehabilitační účely se složenou Specializační zkouškou ČHS pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace se specializací pro jednotlivé obory HR. Pokud je kůň v přípravě (dosud nemá zkoušku), může být zapojen do HR a za jeho zařazení odpovídá terapeut/instruktor v úzké spolupráci se cvičitelem koní pro hiporehabilitaci.

 • Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační společností (dále jen Řád) - účelem Řádu je jednotně metodicky informovat poskytovatele hiporehabilitace organizované v ČHS o současných požadavcích na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu při hiporehabilitaci a tyto požadavky ujednotit tak, aby se jimi provozovatelé mohli řídit a zabezpečit požadovanou úroveň péče o zvířata. Byl schválen Ministerstvem zemědělství ČR dne 18. 5. 2009.
 • Specializační zkouška pro koně a pony zařazené v hiporehabilitaci (dále jen licence) - zkouška, při které je prověřováno, zda vlastnosti a získané dovednosti koně a/nebo ponyho vyhovují potřebám hiporehabilitace. Zkouška potvrzuje vhodnost koně pro jeho využití v hiporehabilitaci. Úspěšné absolvování zkoušky umožňuje získat „licenci“ pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace, vázanou na žadatele o tuto licenci, pro působení v určitém oboru hiporehabilitace. Zkouška probíhá dle Metodiky - Specializační zkouška pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace.

Hiporehabilitační jednotka (dále jen HJ) – v tomto dokumentu je za HJ považován časový úsek, kdy je kůň zapojen do přímé interakce s klientem za účelem dosažení hiporehabilitačního cíle v HTFE, HTP nebo HPSP. Délka a frekvence HJ se odvíjí od požadavků jednotlivých oborů HR.

Klient/pacient/uživatel v hiporehabilitaci – osoba, která využívá procesu hiporehabilitace k řešení nebo zmírnění svých problémů spojených se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Termín klient je používán v oboru HTFE. Termín klient/pacient v oboru HTP a termín uživatel/klient v oboru HPSP.

Parajezdec, paravoltižér, paravozatajec – účastník parajezdeckých soutěží.

Představenstvo ČHS je výkonným orgánem ČHS, který v období mezi členskými schůzemi plní úkoly dané mu členskou schůzí a má dané pravomoci, viz Stanovy ČHS.

2.     TERMÍNY A SLOVNÍ SPOJENÍ, KTERÉ SE V HIPOREHABILITACI NEPOUŽÍVAJÍ

Hipoterapeut, koňský terapeut, atd. – takováto profese, vzdělání nebo profesní licence neexistují.

Hipolog – osoba, která se zabývá oborem hipologie (nauka o koních, zabývající se původním vývojem a rozšířením koní, vznikem plemen a jejich hospodářským významem). Hipolog koně nepřipravuje ani netrénuje.

Handicapovaná, oslabená nebo postižená osoba, atd. – doporučeno používat spojení „osoba se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami“.

Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ) – dříve používaný termín pro obor hiporehabilitace - metodu speciální pedagogiky a psychoterapie, která využívala prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním k pomoci lidem se specifickými potřebami – dnes rozdělen na dva obory - HPSP a HTP.

Sportovní ježdění hendikepovanýchdříve používaný termín - název pro parajezdectví.

3.     SOUHRN POUŽÍVANÝCH ZKRATEK

HPSP - hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

ČHS – Česká hiporehabilitační společnost

ČS – členská schůze

HJ – hiporehabilitační jednotka

HR - hiporehabilitace

HTFE - hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

HTP – hipoterapie v psychiatrii a psychologii

RK – revizní komise

SDH – Středisko doporučené hiporehabilitace

SPV – Středisko praktické výuky

TVK – terapeutické využití koní

VČS – výroční členská schůze

TJ - terapeutická jednotka

 

Poslední aktualizace proběhla k 12. 1. 2021