Projekt MŠMT pro období 2020-2023

Epona, z.s.

Epona, z.s. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti, z.s. "Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů" CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320  - vypsaný MŠMT a podpořený  z fondů Evropské unie (Operační program OP VVV).

Projektový den mimo klubovnu Epona, z.s.

Den naruby

S nápadem realizace aktivity „Den naruby“ přišel náš dlouholetý spolupracovník Vojta, se kterým  spolupracujeme při přípravě letních táborových aktivit. Vojta je dlouholetý skautský vedoucí oddílu Termiti, 24. střediska Vrbovec. Lektorem za Eponu byla Vanda.

Cílem projektového dne bylo pochopení a doplnění znalostí týkajících se tvorby, základních principů a realizace her během volnočasových aktivit dětí. Vojta uvedl nebo předvedl příklady z praxe, vysvětlil principy a zaměření jednotlivých her, Vanda přinesla zkušenosti z organizace hry pro děti s handicapem. Děti se seznámily s principy tvorby her zaměřených na pozornost, myšlení, vnímání, paměť, ale i fantazii. Seznámily se se základními principy konstruktivního plánování aktivity, řešily nejen programovou přípravu, ale i organizaci.

Cílem bylo připravit a na táboře zrealizovat Den naruby. Den naruby představuje chvíli, kdy se děti „ujmou vlády“ nad programem a na základě zkušeností z předchozích akcí připraví (s podporou vedoucích)  a zrealizují jeden programový blok pro ostatní kamarády. Děti si vybraly téma Malí detektivové, hru se stanovišti, na každém stanovišti je zašifrována zpráva, udávající polohu dalšího stanoviště. Cílem úkolu bylo zjistit indicie odkazující na místo, kde je ukrytý objekt hry.

Projektového dne se zúčastnilo 10 dětí ve věku 9 -18 let. Využily brainstormingové metody (burza dobrých nápadů), rozdělily si role a úkoly. Pak se rozdělily do 3 skupin, každá připravila jednu část hry. Důležité bylo zohlednění některých individuálních zvláštností dětí, pro které byla hra určena a tomu přizpůsobení pravidel a obtížnosti úkolů. Skupiny pracovaly samostatně a na závěr pak děti společně představily kompletní program. Pro vlastní hru stanovily 6 úkolů, z nichž každý byl maximálně na 10 minut, vzdálenosti mezi „stanovišti“ byly s ohledem na postižení dětí malé. Ke hře připravily krátkou legendu, která se přečetla před začátkem hry a seznámila děti se současným děním. Připravily plánek hry a úkoly, rozdělily si stanoviště a nezapomněly ani na odměnu.

Děti si uvědomily, že příprava takového odpoledne trvá spoustu času, na druhou stranu je to naučilo kolektivní spolupráci, naslouchat jeden druhému a v případě potřeby demokraticky vyřešit nerozhodnou situaci, např. hlasováním.  Děti tuto aktivitu realizovaly jen s velmi nepatrnou dopomocí v průběhu následujícího dne.

Pro oba lektory to představovalo rozšíření znalostí a zásobníků her v přírodě.

K našemu velkému překvapení se děti rozhodly Den naruby ještě vylepšit. Na večerním nástupu vyhlásily následující den jako Den naruby, který začal připravenou hrou a táborákem s buřty k obědu a snídaní na konci dne. 

Za tým Epona, z.s. Vanda Casková