Projekt MŠMT pro období 2020-2023

Jezdecký klub Počin, z.s.

Jezdecký klub Počin je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti, z.s. - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320 - Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů, podpořeného z fondů Evropské unie (Operační program OP VVV).

Tandemové neformální vzdělávání v jezdeckém klubu POČIN

Téma: Pohybová průprava dětí

Využití pohybových prvků z paravoltiže  v pedagogickém vedení hodin pohybové průpravy pro děti v rámci volnočasových aktivit v JK Počin. Voltižní cvičení využívá balanční plochu koňského hřbetu k předvedení různě složitých gymnastických cviků podle zdravotního omezení. Kůň je veden na kruhu v kroku. Vše probíhá za hudebního doprovodu. Tandemové vzdělávání probíhalo mezi lektorkami, které měly zkušenosti jednak s dětmi zdravými, aktivně sportujícími a jednak s dětmi se specifickými potřebami, které v pohybové aktivitě využívají prvků z paravoltiže, jako součástí hiporehabilitace.  Tandemové vzdělávání bylo zaměřeno na posílení a rozvoj těchto klíčových kompetencí:

  1. K řešení problémů – s účastníky řešíme situace, které vznikají při TNV a mimo ně – konflikty mezi lidmi, problémy s kázní, nedodržování pravidel komunikace s jinými lidmi
  2. Komunikativní - Nabízíme různé metody a formy práce s dětským kolektivem jako např. skupinovou, týmovou, samostatné výstupy s obhajobou
  3. Pracovní - Vedeme účastníky k zájmu o své zdraví a zdraví ostatních

Mgr. Adéla Svobodová (pedagožka TV na základní škole  a trenérka voltiže) proškolí Bc. Lenku Špindlerovou (studentku FTVS a vedoucí pohybových kroužků pro děti) ve vedení individuálních, hromadných a skupinových lekcí pohybových aktivit pro děti. Lektorka Lenka Špindlerová znalosti využije ke zlepšení vedení dětí v rámci pohybových aktivit dětí se zdravotním oslabením v jezdeckém kroužku.

Lektorka Lenka Špindlerová bude školit Adélu Svobodovou v oblasti pohybových aktivit s dětmi se specifickými potřebami. Adéla Svobodová bude moci následně získané vědomosti využít ve své pedagogické praxi v rámci hodin TV u dětí ohrožených sociálně patologickými jevy.

Setkání probíhalo na letním pobytovém soustředění za účasti cca 20 dětí, kde současně nenásilně a zcela přirozeně docházelo k inkluzi. Spojovacím motivem byl kůň, který je nedílnou součástí každého setkání, a jeho pohoda a připravenost ovlivňují i výkonnost účastníků. Práce se zdravými dětmi vyžaduje jiný přístup, ale přináší i výsledky v jiném časovém horizontu, než jak je tomu u dětí se specifickými potřebami. Lektorky se vzájemně obohacovaly o vlastní zkušenosti s prací s dětmi. Obě potom mohly získané dovednosti aplikovat v praxi. 

Celé setkání bylo završeno soutěží, které  se společně účastnily všechny děti a bylo vidět výrazně lepší provedení cviků, sebejistota a odvaha vyzkoušet nové cviky. Děti se vzájemně podporovaly k lepším výkonům a dodávaly si odvahy k provedení obtížnějších cviků. Na soutěži byl patrný okamžitý efekt týdenního setkávání, který se projevil v jistotě provedených cviků. Obě lektorky si odnesly nové zkušenosti, kterými se dá obohatit skupinová práce s dětmi ať již v hodinách tělesné výchovy ve školách nebo při práci s dětmi se specifickými potřebami ve volnočasových kroužcích.